• تولید
  • افزايش راندمان نيروگاهها در جهت كم كردن مصرف سوخت
  • افزايش آمادگي نيروگاهها
  • كاهش زمان تعميرات نيروگاهها
  • مديريت مصرف سوخت
 • توزيع

  بخش توزيع نيرو به سبب آنكه رابط بين صنعت برق و مشتركان است نقشي چند سويه بر عهده دارد : نخست نقش فني براي نگهداري، راهبري و توسعه شبكه هاي توزيع ، دوم پذيرش و خدمات رساني به مشتركان و تامين رضايت ايشان و فروش انرژي برق به عنوان يك كالاي اقتصادي و سوم حفظ ارتباط و هماهنگي با بخش هاي . . .

 • انتقال

  در تكنيك مورد بحث هزينه ها و سرمايه گذاريهاي مورد نياز براي گزينه هاي توليد در كنار هزينه ها و سرمايه گذاريهاي مورد نياز براي گزينه هاي مديريت مصرف بطور هم سطح ارزيابي مي‏شوندGIS در صنعت برق

GIS در صنعت برق

اقدامات انجام شده در زمينه GIS ، طرح جامع سيستمهاي اطلاعات جغرافياي توزيع ، پروزه پايگاه GIS استاندارد ماربردي پايگاه اطلاعاتي مکاني ، درصد پيشرفت پروژه هاي GIS شرکتهاي برق منطقه اي ، کميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع ...

نمایش سایت
تعرفه هاي صنعت برق

تعرفه هاي صنعت برق

تعرفه از يك طرف مهمترين عامل و پل ارتباطي بين صنعت برق كشور و مصرف كنندگان و اقتصاد كلان جامعه و از طرف ديگر ابزار نيرومندي در د ست مديريت جهت تامين موجبات رشد صنعت برق ، كنترل و هدايت مصرف مي باشد ...

نمایش سایت
آمار صنعت برق

آمار صنعت برق

پاسخگويي به نيازهاي آماري و اطلاعاتي واحدهاي صنعت برق و سازمان هاي داخل و خارج از کشور، ، ايجاد هماهنگي و گردآوري اطلاعات و آمار از واحدهاي صنعت برق ، انتشار رسمي گزارش هاي آماري (بصورت چاپي و الکترونيکي)

نمایش سایت
ICT در صنعت برق

ICT در صنعت برق

برنامه زمانبندي جلسات بررسي بودجه بخش فناوري اطلاعات شركتهاي برق منطقه اي، توليد و توزيع ...

نمایش سایت
مديريت مصرف برق

مديريت مصرف برق

شامل فعاليت ها و سياست ها، مطالعات مديريت مصرف، فرم هاي مورد نياز مناطق ،راهنماي انتخاب لوازم برقي خانگي، سامانه اطلاعات صنايع و ...

نمایش سایت