• تولید
  • افزايش راندمان نيروگاهها در جهت كم كردن مصرف سوخت
  • افزايش آمادگي نيروگاهها
  • كاهش زمان تعميرات نيروگاهها
  • مديريت مصرف سوخت
 • توزيع

  بخش توزيع نيرو به سبب آنكه رابط بين صنعت برق و مشتركان است نقشي چند سويه بر عهده دارد : نخست نقش فني براي نگهداري، راهبري و توسعه شبكه هاي توزيع ، دوم پذيرش و خدمات رساني به مشتركان و تامين رضايت ايشان و فروش انرژي برق به عنوان يك كالاي اقتصادي و سوم حفظ ارتباط و هماهنگي با بخش هاي . . .

 • انتقال

  در تكنيك مورد بحث هزينه ها و سرمايه گذاريهاي مورد نياز براي گزينه هاي توليد در كنار هزينه ها و سرمايه گذاريهاي مورد نياز براي گزينه هاي مديريت مصرف بطور هم سطح ارزيابي مي‏شوند