شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

تنظيم شده در كار گروه آرمان صنعت برق ايران

(ويرايش دوم ـ خرداد 1384 )

توسعه مشاركت عمومي

تأمين برق مطمئن و اقتصادي

ارتقاء رضايت همگاني

بخش عمومي آرمان : 

 

ابعاد اجرايي آرمان :                                            

 

§                       بُعد مديريت

§                       بُعد نيروي انساني

§                       بُعد مشتريان

§                       بُعد فني

§                       بُعد نظام اطلاعات

§                       بُعد محيط‌زيست

§                       بُعد اقتصادي و مالي

§                       بُعد ايمني