شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

 

نام شاخص

بسترهاي سازماني

استراتژيها

 

مديريت

با رويکرد علمي

و تفکر سيستمي

- رفتارهاي مديريتي

- بينش مديريتي

- مدلهاي ذهني

- روش مشاوره در امور مديريت

- منابع انساني

- توسعه حاکميت منطق تئوري و عمل (توجه به مباني علمي در تصميم‌گيري)

- کسب و پرورش مهارتهاي اصلي مديريت (توسعه قابليتهاي فردي مديران و توجه به نقاط قابل بهبود)

- توسعه مديريت بر مبناي تفاهم در پنج لايه سازماني

Management by event

Management by Pattern

Management by Structure

Management by Mental Model

Management by Vision

- تجهيز مديران به تفکر سيستمي

- توسعه فرآيندهاي همفكري و فضاي تفاهم در گروه مديران (براساس تئوريهاي علمي )

- ترويج و تقويت ارتباطات علمي مديران

- استفاده از مدل AMIF

- تعميم مدل AMIF تا سطح مديران مياني

خلق و توسعه

آرمان مشترک

- مدلهاي ذهني

- آرمان مشترک

- توسعه مهارت مديريت مدلهاي ذهني درباره سازمان با توجه به نقش مولدبودن آرمان مشترک

- تشويق کارکنان و مديران در جهت توسعه آرمانهاي شخصي

- توسعه و خلق آرمان مشترک از طريق توسعه فرآيند مشارکت مجموعه مديريت

مديريت

استراتژيک

- برنامه‌ريزي

- کنترل

- ارزشها

- توسعه سيستم برنامه‌ريزي سازماني به برنامه‌ريزي استراتژيک بر مبناي آرمان مشترک به عنوان يك عنصر اصلي آن

- توسعه مدل مديريت عملکرد بر مبناي روش امتيازي متوازن (Balanced ScoreCard:BSC)

- بازسازي معنوي براساس ارزشهاي متعالي