شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

با بررسي مسير تحول تفکر مديريت در طول تاريخ مي توان به اين نتيجه دست يافت که از نظر علم مديريت کليه فعاليتها را مي‌توان با زيربناي تئوريک و علمي با موفقيت به انجام رساند، آنچه که ديروز غيرممکن بود امروز ممکن شده و آنچه انجام آن امروز بعيد به نظر مي‌رسد فردا حتماً عملي خواهد شد. اما مشکل سازمان‌هاي ما اين است که تصميم‌گيري‌ها بر مبناي سليقه و ميل افراد است که در نتيجه بدليل عدم استفاده از علوم و تجربيات مدون بشري ضمن هدر رفتن منابع با ارزش سازماني بدليل تصميمات اشتباه زمينه يادگيري در سازمان نيز ايجاد نمي‌شود. لذا توجه به تصميم‌گيري بر مبناي علم و به عبارت ديگر حاکميت منطق تئوري و عمل به عنوان يک ضرورت شناخته‌شده است. بر اين اساس مديريت با رويكرد علمي به طور عام و با جهت‌گيري خاص بر مبناي گسترش تفکر سيستمي بعنوان يکي از شاخص‌هاي مهم مديريت در دنياي امروز مطرح مي‌باشد.