شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

نتايج حاصله از تحليل فاصله كه در بخش 7 به عمل آمد، منجر به شناسايي بسترهاي سازماني و استراتژيهاي مربوطه شد كه در جدول 1- 3 بطور خلاصه درج گرديده است.

جدول 1-3 بسترهاي سازماني و استراتژيهاي بعد نيروي انساني

شاخص

بستر

استراتژي

يادگيري سازماني

يادگيري سازماني

خلق و اشاعه آرمان مشترك

مديريت مدلهاي ذهني تجليگاه نقش مولد آرمان مشترك

توسعه نظام برنامه‌ريزي به برنامه‌ريزي استراتژيك

توسعه نظام كنترل و فيدبك

دانش و بينش نيروي انساني

توسعه دانش‌گرايي در فضاي سازماني

ترويج تفكر سيستمي در فضاي سازماني

كاربردي كردن تفكر سيستمي در سطح مديران

تدوين و انتقال دانش سازماني

ساختار سازماني

توسعه نظام ارشديت مبتني بر دانش‌گرايي

نظام پرداخت

توسعه نظام پرداخت در جهت حمايت از يادگيري

توسعه نظام پرداخت در جهت حمايت از تدوين و انتقال دانش

منابع دانش

بالا بردن سرعت تامين دانش

توسعه نظام اشتراك دانش

تقويت و توسعه بازار دانش

فناوري

گسترش استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات