شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

1 - نرخ خاموشي

2 - ميزان شكايات

2-1- ميزان صورتحسابهاي اشتباه

2-2- نسبت مشتريان ناراضي به كل مشتريان

3 - سرعت ارائه خدمات

3-1- ميانگين زمان ارائه خدمات حضوري

3-2- مدت زمان انتظار جهت وصل انشعابامروزه كشورها دركنار ساير شاخص‌هاي اقتصادي، مدلهايي براي سنجش رضايت مشتري ايجاد كرده‌اندكه در هر مدل به تشريح عوامل عمده رضايت مشتري پرداخته‌اند. برخي از اين مدل‌ها عبارتند از: (5)

1- مدل رضايت مشتري در آمريكا ASCI

2- مدل رضايت مشتري در اروپا ESCI

3- مدل رضايت مشتري در سوئيس SWICS

4- مدل رضايت مشتري درمالزي MSCI

به عنوان يك مثال مدل شماتيك رضايت مشتري براساس مدل ESCI و توضيحات مربوطه در ضميمه اين كتابچه ارائه گرديده است.