شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

با توجه به تحليلهاي به‌عمل آمده، اهم اقدامات پيشنهادي به عنوان استراتژيهاي لازم براي تحقق آرمان در بعد مشتريان، عبارتند از :

 

شاخصها

بسترهاي سازماني

استراتژيها

مقدار و مدت زمان انرژي توزيع نشده

فني

- بالا بردن قابليت اطمينان شبكه

- هماهنگي شبكه‌هاي الكتريكي با فن‌آوريهاي جديد

- استاندارد سازي كيفيت برق

مشتري

- ارتقاء سطح كيفيت پاسخگوئي به مشتريان

- ترغيب بيشتر مشتريان در خصوص مصرف بهينه انرژي الكتريكي

- توسعه سيستمهاي ارتباطي با مشتريان

منابع انساني

- جذب نيروي متخصص و كارآمد در كليه بخشها

- آموزش مستمر پرسنل مشغول بكار و پيمانكاران بخش خصوصي

- رشد و تعالي نيروي انساني

مديريت

- اجراي مدل علمي سنجش رضايت مندي مشتريان در صنعت برق كشور

- اصلاح فرآيند ها

- توسعه سيستم آمادگي مقابله با حوادث غير مترقبه

- ايجاد سيستم مكانيزه يكپارچه و مكانيزه نمودن كامل بخش مشتركين و متقاضيان

- استقرار سيستم نظام كيفيت

ساختار

- اصلاح ساختار بخش توزيع صنعت برق