شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

 

 

الف- نمودار پيش‌بيني روند دسترسي به برق براساس شرايط موجود

 

ب- نمودار پيش‌بيني روند دسترسي به برق مبتني بر آرمان