شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

 

 

الف - نمودار پيش‌بيني روند دسترسي به برق براساس شرايط موجود

ب- نمودار پيش‌بيني روند دسترسي به برق مبتني بر آرمان