شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

1- شاخص دسترسي به برق در کشورهاي توسعه يافته بالاي 999 در هزار مي باشد .2- انرژي مورد انتظار براي مصرف استاندارد مشترکين برق با انرژي مصرفي عملي مشترکين تفاوت زيادي داشته و هنوزکيفيت ولتاژ و فرکانس تحويلي به مشترکين با شاخص هاي آرماني فاصله زيادي دارد؛ لذا عدم دسترسي به برق با توجه به کيفيت فعلي برق تحويلي به مشترکين برآورد مي‌شود و در صورت تأکيد بر حفظ کيفيت برق مبتني بر شرايط آرماني، عدم دسترسي به برق به ميزان قابل توجهي بالا خواهد رفت.