شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

وضعيت موجود در سال 1382 : 95/7 درصدوضعيت آرماني در سال 1388 : رسيدن به ذخيره توليد برابر 30 درصد