شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

 

موضوع

 

سال 77

 

سال 78

 

سال 79

 

سال 80

 

سال 81

 

 

سال 82

 

 

حداکثر بار نياز مصرف اصلاحي همزمان(MW)

 

18821

 

19805

 

21347

 

 

23062

 

24750

 

27107

 

کل ظرفيت عملي توليد شبکه (MW)در پيك بار (تابستان)*

 

21126

 

22668

 

23242

 

25159

 

27235

 

29447

 

ذخيره توليد به درصد

( غير همزمان )

 

91/10

 

 

63/12

 

 

15/8

 

 

33/8

 

 

12/9

 

 

95/7

 

 

* ظرفيت عملي توليد مربوط به نيروگاههاي تحت مديريت وزارت نيرو مي باشد .

( منبع : گزارشات آمار تفصيلي صنعت برق ايران )