شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

 

Ga : مجموع قدرت عملي توليد شبكه

Pd : حداكثر بار نياز مصرف اصلاحي همزمان ساليانه