شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

 

موضوع

 

سال 83*

 

 

سال 84

 

 

سال 85

 

 

سال 86

 

 

سال 87

 

 

سال 88

 

 

حداکثر بار نياز مصرف همزمان ساليانه کشور

(MW)

 

 

29267

 

31500

 

34200

 

37100

 

40300

 

 

43800

 

راه اندازي نيروگاههاي جديد

(MW )

 

 

با مشاركت ملي و همگاني

 

1442

 

5682

 

6241

 

8676

 

7564

 

3911

 

امكان ادامه شرايط فعلي

 

1442

 

3978

 

 

5241

 

6470

 

5478

 

3911

 

کل ظرفيت قابل بهره‌برداري کشور

(MW )

 

 

با مشاركت ملي و همگاني

 

30539

 

 

36221

 

42462

 

51138

 

58702

 

 

62613

 

امكان ادامه شرايط فعلي

 

30539

 

 

34517

 

39758

 

46228

 

 

51706

 

55617

 

شاخص

ضريب ذخيره توليد

 

با مشاركت ملي و همگاني

 

15/4

 

 

03/13

 

 

46/19

 

 

45/27

 

 

35/31

 

 

05/30

 

 

امكان ادامه شرايط فعلي

 

15/4

 

 

74/8

 

 

98/13

 

 

74/19

 

 

06/22

 

 

25/21

 

 

 

* آمار سال 83 برآوردي مي‌باشد