شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

3-5- نمودار پيش‌بيني روند رشد ذخيره توليد كشور براساس ادامه وضعيت فعلي و يا ايجاد شرايط آرماني