شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

با توجه به جداول و نمودارهاي بخشهاي پيش و تجزيه و تحليل آنها، بخصوص بخشهاي 6-2 و    4-3 ، در زير جدول خلاصه بسترهاي سازماني و استراتژيهاي آنها آمده است.

جدول بسترهاي سازماني و استراتژيهاي بعد فني آرمان صنعت برق

شاخصها

بسترهاي سازماني

استراتژيها

در دسترس بودن برق در طول يكسال

مديريت مالي

صنعت برق

1- تأمين منابع مـالي لازم براي سرمايـه‌گذاري در زمينـه‌هاي توسعه و بهينه‌سازي شبکه‌هاي انتقال وتوزيع نيروي برق

2- جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه و بهره‌برداري از شبكه هاي برق

مديريت مصرف برق

اصلاح الگوهاي مصرف انرژي برق

سيستم اطلاعات

استقرار سيستمهاي اطلاعات براي سنجش دقيق و مستمر انرژيهاي توزيع نشده

فن‌آوري

1- استفاده از سيستم‌هاي جديد اتوماسيون و ديسپاچينگ در توليد و انتقال و توزيع براي كاهش اشتباهات انساني و زمان عمليات و خاموشي هاي برق

2- جايگزيني تجهيزات پيشرفته با تجهيزات قديمي در شبكه‌هاي برق براي افزايش قدرت مانور بهره‌برداري و پايداري سيستم

3- توسعه و بهينه‌سازي شبكه‌هاي انتقال و توزيع نيروي برق

سيستم‌هاي مديريت

1- ارتقاي سيستمهاي مديريت منابع انساني در كليه اركان واحدهاي بهره‌برداري

2- ارتقاي سيستم‌هاي مديريتي با رويكرد علمي در بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق

ذخيره توليد برق كشور

بخش خصوصي

1- جلب مشاركت بخش خصوصي در زمينه احداث و بهره‌برداري نيروگاه‌هاي برق

2- خريد تضمين‌شده برق توليدي توسط بخش خصوصي

منابع مالي دولت

جلب منابع مالي لازم براي احداث نيروگاه توسط شركتهاي برق مطابق برنامه پنج‌ساله توسعه

بهره‌برداري و نگهداري توليد

1- بهبود شاخص آمادگي توان توليدي واحدهاي توليدي در حال بهره‌برداري

2- اصلاح سيستمهاي نگهداري و بهره‌برداري از سيستم توليد برق كشور

3- بهبود برنامه‌هاي تعميرات پيش‌گيرانه سيستم توليد برق كشور

سيستم‌هاي مديريت

1- اصلاح رفتار و بهبود سيستم مديريت بار كشور.

2- ارتقاي مهارت هاي مديريتي در گستره شركتهاي مديريت توليد برق

3- اصلاح سيستمهاي آموزش بهره‌برداري و نگهداري نيروگاهها