شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

 

 

 

NT : تعداد کل مشترکين برق

Ni : تعداد کل مشترکين قطع برق شده در هر مورد

ri : طول زمان قطع برق در هر مورد