شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

 

                                                                                                             (ميليون کيلووات ساعت)

سال

 

کل انرژي  فروخته شده به مشترکين

 

×

کل انرژي توزيع نشده به مشترکين

 

××

نرخ کل انرژي

توزيع نشده

(در هزار)

 

 

ميانگين زمان عدم دسترسي به برق در سال(به ساعت)

 

 

نرخ دسترسي به برق ASAI

  به در هزار به در هزار

 

1377

 

77646

 

282

 

62/3

 

 

700/31

 

 

38/996

 

 

1378

 

84656

 

281

 

31/3

 

 

98/28

 

 

69/996

 

 

1379

 

 

90366

 

242

 

67/2

 

 

40/23

 

 

33/997

 

 

1380

 

97171

 

322

 

3/3

 

 

93/28

 

 

70/996

 

 

1381

 

 

105076

 

278

 

64/2

 

 

11/23

 

 

36/997

 

 

1382

 

114625

 

341

 

97/2

 

 

28/26

 

 

00/997

 

 

 

*        مأخذ : کارنامه‌هاي سالانه صنعت برق ايران

**     مأخذ : گزارش‌هاي انرژيهاي توزيع نشده معاونت هماهنگي و نظارت بر بهره‌برداري