شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

 

سال

 

مصرف انرژي

توسط مشترکين

(ميليون کيلووات ساعت)

 

انرژي توزيع نشده (ميليون کيلووات ساعت)

 

نرخ کل انرژي

توزيع نشده

(درهزار)

 

ميانگين زمان عدم دسترسي به برق

در سال (به ساعت)

 

نرخ دسترسي به برق ASAI

 

 

*83

 

12060

 

 

331

 

74/2

 

 

6/23

 

 

31/997

 

 

84

 

131400

 

299

 

27/2

 

 

79/19

 

 

74/997

 

 

85

 

143300

 

313

 

18/2

 

 

18/19

 

 

81/997

 

 

86

 

156300

 

328

 

09/2

 

 

57/18

 

 

88/997

 

 

87

 

170800

 

342

 

2

 

95/17

 

 

95/997

 

 

88

 

18690

 

 

357

 

91/1

 

 

34/17

 

 

02/998

 

 

* با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات سال 83 در لحظه تنظيم گزارش عملكرد سال 83 به صورت برآورد ارائه مي‌گردد.