شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

1- تهيه طرح جامع و تدوين راهبرد توسعه IT (Ict Master plan)

2-ميزان تحقق پروژه‌هاي IT