شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

اين شاخص از تقسيم انرژي برق توليد شده (و حرارت قابل استفاده درصورت وجود) بر انرژي حرارتي سوخت تحويلي به نيروگاههاي حرارتي بدست مي‏آيد.