شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

اين شاخص از تقسيم طول شبكه‏هاي زميني به‏طول كل شبكه‏ها در هر سطحي از ولتاژ حاصل مي‏شود.