شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

1 - شاخص اول، « سهم گاز طبيعي از كل سوخت نيروگاههاي حرارتي »، در سالهاي اخير روند افزايش مطلوبي داشته و همچنانكه در نمودار شماره 4 ملاحظه مي‏شود اين رقم به 95 درصد رسيده كه براي پنجساله آينده ميزان « 99 درصد » بعنوان هدف انتخاب مي‏شود. براي نيروگاههائي كه       

گازرساني به آنها از نظر اقتصادي بصرفه نيست مي‏توان سهم كمتري در توليد منظور نمود به‏گونه‏اي كه هدف 99 درصدي تامين گردد.

2 - براي شاخص دوم، رسيدن به هدف حدود 1 درصد سهم توليد برق از انرژي‏هاي تجديدپذير براي دوره پنجساله قابل حصول خواهد بود. در اين ارتباط عمدتاً به نيروگاههاي بادي مي‏توان اتكاء نمود. ظرفيت نيروگاههاي برق آبي كوچك نيز در اين سهميه منظور مي‏شود.

-        نيروگاههاي بادي                            250 مگاوات

-        نيروگاههاي حرارتي خورشيدي            17 مگاوات

-        نيروگاههاي فتوولتائيك                      3 مگاوات

-        نيروگاههاي زمين گرمائي                             100 مگاوات

-        نيروگاههاي برق آبي كوچك               80 مگاوات

همچنين با توجه به تصميمات اخير كشور در ارتباط با انتخاب ظرفيت 20 هزار مگاوات براي نيروگاههاي اتمي در چشم‏انداز 20 ساله، انتخاب ظرفيت 3 هزار مگاوات براي دوره پنجساله متناسب خواهد بود.  

3 - شاخص « بازده تبديل سوخت به انرژي مفيد (برق- حرارت) در كل نيروگاههاي حرارتي» : نمودار شماره (6) تغييرات توليد انرژي الكتريكي به‏ازاي مصرف يك واحد سوخت در نيروگاههاي حرارتي طي سالهاي 75 تا 82 را نشان مي‏دهد. اين منحني بيانگر آنست كه اين شاخص از 58/3 به 80/3 رسيده كه روند مطلوبي داشته است. دليل عمده اين اصلاح، افزايش ظرفيت نيروگاههاي سيكل‏تركيبي از حدود 1000 مگاوات به 7000 مگاوات در طي اين سالهاست (نمودار شماره 7) اين امر موجب شده تا سهم ظرفيت نصب شده نيروگاههاي سيكل‏تركيبي از كل نيروگاههاي حرارتي از 5 درصد به 25 درصد طي سالهاي 75 تا 82 برســد (نمودار شماره 8)0 هدف آرماني پنجساله در اين شاخص را اگر 00/4 انتخاب كنيم از دو طريق ميسر خواهد شد.

الف:تصويب نيروگاههاي جديد منحصراً بصورت سيكل‏تركيبي و اجراي بخش بخار نيروگاههاي دردست اجرا، بطوريكه سهم بخش گازي در كل نيروگاههاي حرارتي كشور افزايش نيابد0

ب : اجراي طرح توليد همزمان برق و حرارت (CHP) در نيروگاههائي كه به مجتمع‏هاي مسكوني و تجاري نزديك هستند. دو واحد گازي نيروگاه مشهد هريك به ظرفيت 70 مگاوات در مرحله اول اجراي اين طرح قرار دارند. حرارت دود خروجي از اين واحدها براي تامين آب گرم موردنياز مجموعه‏هاي اطراف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براي دوره پنجساله هدف 300 مگاوات براي اجراي طرح‏هاي CHP انتخاب مي‏گردد.


 


 


 

4 - افــزايش سهم شبكه‏هـاي زميني نسبت به كل شبكه‏هائي كه در مناطق شهري اجرا مي‏شوند. با توجه به روند تغييرات در 25 سال اخير (جداول شماره 4 و 5 و نمودارهاي 9 و 10) :

الف: سهم 5 درصد براي شبكه‏هاي فشار متوسط زميني از كل

ب : سهم 14 درصد براي شبكه‏هاي فشار ضعيف زميني از كل

افزايش‏سهم‏شبكه‏هاي‏زميني‏نسبت‏به‏هوائي‏به‏گونه‏اي‏كه‏درتهران و پنج شهر بزرگ ساليانه 1 درصد ودرشهرهاي‏متوسط ساليانه5/0درصد نسبت شبكه‏هاي زميني به هوائي افزايش يابدموجب خواهد شد كه در كل شبكه‏هاي كشور نسبت شبكه‏هاي فشار متوسط زميني ساليانه حدود 25/0 درصد و فشارضعيف حدود 5/0 درصد افزايش يابد و هدف فوق محقق شود (نمودارهاي 11و12).   

 


 


 


 


 

5 - هدف‏پنجساله‏براي‏شاخص «ضريب‏انتشارگازهاي آلاينده ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي » به‏شرح زير انتخاب مي‏شود كه با استفاده از آنچه در متن اشاره شد دست يافتني خواهد بود.

1-    براي كليه واحدهاي نيروگاهي (با هر نوع سوخت)                   gr Nox/kwh     72/0

2-    براي كليه واحدهاي نيروگاهي (با سوخت مايع)             gr Sox/kwh     3/1

3-    براي هر واحدهاي سيكل‏تركيبي (با سوخت مايع و گاز)   gr Co2/kwh     360

-        براي واحدهاي بخاري (با سوخت گاز)                      gr Co2/kwh     480

-        براي واحدهاي گازي (با سوخت مايع)                       gr Co2/kwh     1000

 


 

جدول شماره 5 – 7 نسبت شبكه توزيع زميني به كل (در کشور و چندشهربزرگ)

طول خطوط فشار ضعيف

طول خطوط فشار متوسط

 

 

نسبت زميني به كل

كيلومتر

نسبت زميني به كل

كيلومتر

سال

درصد

زميني

كل

درصد

زميني

كل

9.3

13290

142256

4.7

6941

146331

1372

کل کشور

9.0

13530

150006

4.5

7043

157205

1373

9.1

14705

162081

4.3

7242

166723

1374

9.2

15469

168742

4.2

7383

177313

1375

9.0

16307

181250

4.0

7712

191721

1376

8.9

16973

189829

3.7

7702

206747

1377

9.1

18217

200058

3.8

8312

218432

1378

9.4

19500

207952

3.7

8646

231340

1379

9.9

21166

214244

3.7

9010

245139

1380

10.5

23653

224383

3.6

9560

262996

1381

11.0

25244

230265

3.6

9979

274093

1382

*

*

*

*

*

*

1372

تهران

*

*

*

*

*

*

1373

33.7

4777

14194

33.9

2641

7802

1374

34.1

5027

14734

33.8

2692

7960

1375

34.7

5410

15582

33.9

2795

8239

1376

35.3

5800

16442

34.1

2905

8519

1377

32.8

6105

18585

31.5

3164

10029

1378

34.5

6790

19668

34.7

3550

10239

1379

36.9

8033

21773

34.0

3696

10876

1380

36.9

8592

23304

33.8

3959

11727

1381

37.5

8938

23835

34.1

4120

12079

1382

15.8

600

3800

8.2

221

2691

1372

مشهد

15.6

609

3903

8.5

223

2609

1373

15.0

700

4668

8.2

228

2775

1374

17.2

818

4768

8.0

230

2870

1375

19.5

934

4791

7.5

233

3116

1376

19.2

944

4917

7.1

234

3281

1377

19.2

964

5012

7.2

242

3342

1378

19.0

970

5115

7.3

253

3447

1379

18.5

975

5272

7.5

267

3569

1380

20.1

1101

5482

7.6

279

3669

1381

20.3

1195

5901

7.7

307

3982

1382

*

*

*

*

*

*

1372

اصفهان

*

*

*

*

*

*

1373

*

*

*

*

*

*

1374

24.1

1203

4994

12.0

243

2031

1375

24.5

1258

5140

2.9

61

2090

1376

25.1

1321

5263

13.5

294

2174

1377

25.4

1367

5383

13.6

309

2268

1378

16.5

759

4597

12.1

336

2784

1379

17.9

862

4807

12.4

363

2916

1380

19.3

971

5023

12.7

387

3055

1381

20.4

1069

5241

13.0

414

3188

1382

*

*

*

*

*

*

1372

شيراز

*

*

*

*

*

*

1373

*

*

*

*

*

*

1374

*

*

*

*

*

*

1375

9.4

260

2761

8.1

228

2822

1376

7.2

263

3644

6.2

195

3154

1377

7.7

295

3836

6.1

205

3361

1378

8.1

325

4015

5.9

212

3615

1379

9.0

358

3993

6.2

215

3447

1380

9.4

402

4268

5.8

217

3771

1381

10.1

447

4430

5.6

223

3961

1382

* اطلاعات به تفكيك موجود نمي باشد 

 

 

 

جدول شماره 6 – 7  روند کاهشي نسبت شبکه هاي زميني به کل در کشور

طول خطوط فشار متوسط و فشار ضعيف و نسبت زميني به كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت زميني

فشار ضعيف

نسبت زميني

فشار متوسط

سال

 به كل

جمع

زميني

هوايي

 به كل

جمع

زميني

هوايي

13.99

36137

5054

31083

12.06

32077

3868

28209

1357

12.90

42589

5492

37097

11.18

36517

4083

32434

1358

11.44

51934

5943

45991

9.02

46414

4186

42228

1359

10.68

60496

6460

54036

8.13

53459

4347

49112

1360

10.18

68411

6963

61448

7.38

62424

4605

57819

1361

9.79

75519

7393

68126

6.95

70247

4884

65363

1362

9.78

82690

8091

74599

6.23

79665

4965

74700

1363

9.52

92736

8826

83910

5.54

92968

5153

87815

1364

9.42

101823

9594

92229

5.42

99855

5416

94439

1365

9.24

111077

10264

100813

5.17

108729

5620

103109

1366

9.20

117948

10856

107092

5.04

117090

5897

111193

1367

9.19

122854

11292

111562

5.02

123066

6180

116886

1368

9.11

128166

11676

116490

4.96

129033

6402

122631

1369

9.17

132713

12173

120540

4.92

134465

6614

127851

1370

9.26

136867

12674

124193

4.97

138499

6880

131619

1371

9.34

142256

13290

128966

4.74

146331

6941

139390

1372

9.02

150006

13530

136476

4.48

157205

7043

150162

1373

9.07

162081

14705

147376

4.34

166723

7242

159481

1374

9.17

168742

15469

153273

4.16

177313

7383

169930

1375

9.00

181250

16307

164943

4.02

191721

7712

184009

1376

8.94

189829

16973

172856

3.73

206747

7702

199045

1377

9.11

200058

18217

181841

3.81

218432

8312

210120

1378

9.38

207952

19500

188452

3.74

231340

8646

222694

1379

9.84

215144

21166

193978

3.68

245139

9010

236129

1380

10.54

224382

23653

200729

3.64

262996

9560

253436

1381

10.96

230265

25244

205021

3.64

274093

9979

264114

1382