شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

- آدرس (http://www.eia.doe.gov/cneaf/electrictricity/invest/t42a.txt)

از سايت اينترنتي EIA      ( Energy Information Administration)

 

- آدرس (http://www.eia.doe.gov/cneaf/electrictricity/invest/t42d.txt)

از سايت اينترنتي EIA      ( Energy Information Administration)

 

- آدرس http://144,16,93,203/energy/HC270799/HDL/ENV/enven/vol220/htm 

از سايت اينترنتي (CES  ( Centre for Ecological Sciences

 

- آدرس http://144,16,93,203/energy/HC270799/HDL/ENV/enven/vol221/htm

از سايت اينترنتي CES  ( Centre for Ecological Sciences)

 

- آدرس http://144,16,93,203/energy/HC270799/HDL/ENV/enven/vol223/htm

از سايت اينترنتي CES  ( Centre for Ecological Sciences)

 

- آدرس http://144,16,93,203/energy/HC270799/HDL/ENV/enven/vol222/htm

از سايت اينترنتي CES  ( Centre for Ecological Sciences)

 

- بخش 6135 از قوانين ايالت مينوسوتاي آمريكا در خصوص مقررات توسعه و احداث شبكه هاي توزيع و انتقال

 

- آدرس ( http://envis.tropmet.res.in/general.htm ) از سايت اينترنتي ENVIS ( ENVIS NODE)

 

- تراز نامه انرژي 1376 ( معاونت امور انرژي وزارت نيرو بهار 78 )

 

- تراز نامه انرژي 1377 ( معاونت امور انرژي وزارت نيرو بهار 79 )

 

- تراز نامه انرژي 1378 ( معاونت امور انرژي وزارت نيرو پائيز 79 )

 

- تراز نامه انرژي 1379 ( معاونت امور انرژي وزارت نيرو زمستان 80)

 

- مستندات مربوط به پروژه اندازه گيريهاي زيست محيطي نيروگاههاي خراسان بخش آلاينده هاي هوا

 

- مستندات مربوط به پروژه اندازه گيريهاي زيست محيطي نيروگاههاي خراسان بخش آلاينده هاي آب

 

- آمار تفصيلي برق ايران در سال 1381 معاونت منابع انساني و بهبود بهره وري توانير مرداد 82