شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

صنعت برق خدمات بزرگي به جامعه ارائه مي‌دهد. امروزه زندگي بدون استفاده از انرژي برق غيرقابل تصور است. برق عليرغم همه خدماتي که دارد، در جريان توليد، انتقال و توزيع آثاري بر محيط زيست مي‌گذارد که در صورت عدم توجه و برنامه‌ريزي مي‌تواند مخرب باشد.