شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

اين شاخص از نسبت ميزان اشتغال در هريك از زيربخشها به كل اشتغال در صنعت برق محاسبه مي‌گردد. با اين پيش‌فرض كه مسئله اشتغال و كاهش بيكاري يكي از اهداف اصلي برنامه‌ريزان اقتصادي كشور مي‌باشد، فعاليتي براي حمايت و سرمايه‌گذاري در اولويت قرار مي‌گيرد كه ميزان مقداري اين شاخص در آن بيشتر از ديگر بخش‌ها باشد.