شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

باتوجه به اينكه حداقل كارآيي مورد نياز براي هربنگاه بطور مستقيم به يك حداقل اندازه بنگاه وابسته مي‌باشد. تدوين اين شاخص كه براساس حجم سرمايه و تعداد نيروي كار انجام مي‌گيرد به‌گونه اي چگونگي توسعه صنعت ( بطور مقايسه‌اي ) را نمايان مي‌سازد.