شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

يكي از مهمترين شاخصهايي كه در هر بنگاه اقتصادي مدنظر قرار مي‌گيرد، بهره‌وري كل مي‌باشد. اين شاخص در يك ديد كلي وضعيت عملكرد آن بنگاه را نمايش مي‌دهد و بجاي جزئيات، با يك بيان كلي عملكرد هر بنگاهي را نمايش مي‌دهد.