شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

الف- توضيح اينكه هزينه كل شامل هزينه كل جاري و هزينه استهلاك،‌ هزينه سوخت و هزينه بهره براساس جدول شماره 1-8 بشرح زير در نظر گرفته شده است.

 

 

 

جدول شماره 1-8

سال

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

شاخص قيمت تمام شده

56/28

30/35

26/38

43/44

18/53

95/61

11/173

66/123

81/133

 

 

همچنين نمودار مربوط به آن در نمودار شماره 1-8 به شرح زير نشان داده مي‌شود.


 

نمودار شماره 1-8

 

افزايش ناگهاني عدد شاخص فوق در سال 80 مربوط به تجديد ارزيابي در آن سال مي‌باشد و عمدتاً ناشي از استهلاك مي‌باشد.

ب- درصورتي كه هزينه استهلاك و سوخت در نظر گرفته نشود. شاخص قيمت تمام‌شده به شرح جدول شماره 2-8 خواهد بود.

 

 

 

 

جدول شماره 2-8

سال

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

شاخص قيمت تمام شده

48/12

33/18

27/21

53/26

15/35

33/43

46/49

55/61

97/77

 

 

همچنين نمودار مربوط به آن در نمودار شماره 2-8 به شرح زير نشان داده مي‌شود.

 


 

نمودار شماره 2-8

 

ج- درصورتي كه هزينه استهلاك و سوخت در نظر گرفته نشود و همچنين چنانچه شاخص قيمت تمام‌شده به قيمت ثابت سال 1376 در نظر گرفته شود اعداد مربوط به اين شاخص به شرح جدول شماره 3-8 خواهد بود.

 

جدول شماره 3-8

سال

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

شاخص قيمت تمام شده

27/21

35/22

60/28

29/37

60/44

23/54

45/67

 

 

همچنين نمودار مربوط به آن در نمودار شماره 3-8 به شرح زير نشان داده مي‌شود.


 

نمودار شماره 3-8

 

مقدار آرماني شاخص قيمت تمام‌شده :

منحني فوق الذكر ( شماره 3 ) نشان مي‌دهد به رغم حذف اثر تورم و اثر استهلاك و سوخت، ‌قيمت تمام شده ( نسبت هزينه به فروش انرژي) داراي روند افزايشي است. رسيدن حداكثر به عدد 90 و كاهش شيب منحني وضعيت آرماني پنج سال آينده مي‌باشد.