شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

در محاسبه اين شاخص مي‌بايست اشاره نمود براي محاسبه اين روند از دو معيار به شرح زير استفاده مي‌نماييم.

الف- شاخص روند سرمايه‌گذاري براساس سال مبنا 1374 :

در اين شاخص درصد حجم سرمايه‌گذاري در هر سال نسبت به سال 1374 محاسبه گرديده و درصد آن به شرح جدول شماره 4-8 نشان داده مي‌شود.

 

جدول شماره 4-8

سال

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

شاخص روند سرمايه گذاري

100

8/155

55/189

05/239

19/280

19/341

11/485

93/590

58/643

 

 

نمودار مربوط به شاخص روند سرمايه‌گذاري در صورتي كه سال مبنا سال 1374 در نظر گرفته شود به شرح نمودار شماره 4-8  خواهد بود.


 

نمودار شماره 4-8

 

 

ب- شاخص روند سرمايه‌گذاري هرسال نسبت به يك سال قبل :

در اين شاخص درصد حجم سرمايه‌گذاري در هر سال نسبت به يك سال قبل محاسبه گرديده و درصد آن به شرح جدول شماره 5-8 نشان داده مي‌شود.

 

جدول شماره 5-8

سال

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

شاخص روند سرمايه‌ گذاري

100

8/155

67/121

11/126

21/117

77/121

18/142

81/121

91/108

 

نمودار مربوط به شاخص روند سرمايه‌گذاري در صورتي كه نسبت درصد حجم سرمايه‌گذاري در هرسال نسبت به يك سال قبل در نظر گرفته شود به شرح نمودار شماره 5-8  خواهد بود.


 

نمودار شماره 5-8

 

مقدار آرماني شاخص فوق :

رسيدن به عدد 135 درصد و حفظ آن ، به‌عنوان وضعيت آرماني مدنظر قرار دارد.