شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

در محاسبه اين شاخص مي بايست درصد انرژي فروش رفته به مشتري نسبت به انرژي توليدشده  محاسبه نمود. شرح محاسبات انجام شده در جدول شماره 6-8  ذكر گرديده است.

 

جدول شماره 6-8

سال

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

شاخص بهره‌وري انرژي

50/83

63/83

05/84

03/83

92/82

12/82

06/82

62/81

23/81

 

 

نمودار مربوط به شاخص بهره‌وري انرژي به شرح نمودار شماره 6-8 خواهد بود.


 

نمودار شماره 6-8

 

مقدار آرماني شاخص بهره‌وري انرژي :

رسيدن به عدد 85 درصد طي يك افق پنج ساله به‌عنوان عدد آرماني مد نظر مي‌باشد