شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

در محاسبه اين شاخص مي بايست درصد درآمد كل حاصل از فروش انرژي به سرمايه كل محاسبه گردد. لازم بذكر است در صنعت برق به جاي سرمايه كل از ارزش دفتري تاسيسات استفاده مي‌شود.  شرح محاسبات انجام‌شده در جدول شماره 7-8 ذكر گرديده است.

 

جدول شماره 7-8

سال

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

شاخص‌بهره‌وري عامل سرمايه

05/8

02/11

22/13

48/16

93/20

25/22

39/7

84/8

89/9

 

 

نمودار مربوط به شاخص بهره‌وري عامل سرمايه به شرح نمودار شماره 7-8 خواهد بود. تغيير ناگهاني عدد فوق در سال 80 بخاطر موضوع تجديد ارزيابي مي‌باشد.


 

نمودار شماره 7-8

 

وضعيت آرماني شاخص بهره‌وري عامل سرمايه :

رسيدن به عدد 25 درصد به‌عنوان وضعيت آرماني مدنظر مي‌باشد.