شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

در اين شاخص نسبت درآمد كل به هزينه كل به شرح جدول شماره 8-8 محاسبه مي‌گردد.

 

جدول شماره 8-8

سال

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

شاخص‌ بهره‌وري كل

23/1

32/1

42/1

57/1

65/1

55/1

60/0

00/1

03/1

 

 

نمودار مربوط به شاخص بهره‌وري كل به شرح نمودار شماره 8-8 خواهد بود. كاهش ناگهاني شاخص فوق در سال 80 به دليل تجديد ارزيابي مي‌باشد.


 

نمودار شماره 8-8

 

وضعيت آرماني بهره‌وري كل :

رسيدن به عدد 4/1 طي پنج سال آينده به‌عنوان وضعيت آرماني شاخص فوق مد نظر مي‌باشد.