شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

ارزش افزوده كه مابه‌التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده يك فعاليت مي‌باشد علاوه بر اينكه نتيجه و دست‌آورد توليد و بهره عوامل به كارگرفته‌شده در آن فعاليت را نشان مي‌دهد، ‌نقش آن فعاليت توليدي در تحريك و بكارگيري عوامل توليد در ديگر بخشهاي اقتصادي را نمايان مي‌سازد ( اين شاخص براي كل صنعت و تك تك زير بخشها مي‌تواند محاسبه شود).

در تهيه بعد اقتصادي آرمان صنعت برق پس از گفتگوهاي زياد بين افراد مرتبط قرار شد به جاي شاخص ارزش افزوده از شاخص قيمت تمام‌شده استفاده شود.