شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
درباره توانیر  >  اساسنامه شرکت توانیر

فصل سوم - اركان‌ شركت

فصل‌ چهارم‌ - صورتهاي‌ مالي‌ شركت

فصل‌ پنجم‌ - ساير مقررات‌


فصل‌ چهارم‌ - صورتهاي‌ مالي‌ شركت
ماده‌ 29- سال‌ مالي‌ شركت‌ از اول‌ فروردين‌ماه‌ تا پايان‌ اسفندماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد.

ماده‌ 30- صورتهاي‌ مالي‌ شركت‌ بايد در موعد مقرر در اختيار بازرس‌ قرار داده‌ شود.