شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
عملکرد سالیانه > مدیریت و راهبری شبکه برق ایران

هدف از تأسيس شرکت مديريت شبکه برق ايران


هدف شركت مديريت شبكه برق ايران مشاركت بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابت بين توليد كنندگان نيروي برق در كشور و در نتيجه عدم انحصار توليد و فروش برق در مالكيت دولت بوده است . به علاوه ، اين شركت مسايل ديگري مانند تقسيم عادلانه يارانه هاي برق ، احترام به حق انتخاب مشتركين ، تشكيل بازار برق و در نهايت شكوفايي اقتصاد برق را به دنبال دارد .

به طور خلاصه اهداف شرکت مديريت شبکه برق به شرح زير است :


1 - راهبري و پايش بهره برداري از شبکه توليد و انتقال برق کشور به منظور حفظ پايايي و امنيت شبکه و تأمين برق مطمئن

2 - ايجاد امکان دسترسي متقاضيان اعم از دولتي و غير دولتي به شبکه برق کشور براي خريد ، فروش يا جابجايي (ترانزيت) برق

3 - فراهم نمودن شرايط رقابتي خريد و فروش برق و ايجاد مرکز توسعه بازار و بورس برق

4 - اتخاذ تدابير لازم براي حصول اطمينان از تأمين برق ، گسترش مشارکت بخش خصوصي و توسعه رقابت در توليد و توزيع برق در چارچوب سياست هاي وزارت نيرو

گوشه اي از عملكرد شركت مديريت شبكه برق ايران در سال 1388


(عملكرد برنامه ريزي و نظارت بر طرح و توسعه ي شبكه مخابرات )


شبكه مخابرات صنعت برق يك شبكه مخابراتي اختصاصي صنعت برق است كه به منظور تأمين نيازمندي هاي مخابراتي متعدد و روزافزون كليه ي واحدهاي ستادي و عملياتي از جمله نيازهاي مخابراتي راهبري ، مديريت ، بهره برداري و پايش شبكه برق و محافظت اجزاء و سيستم هاي مربوطه ، بازار برق ، سيستم هاي اطلاعاتي و ... ايجاد گرديده است و در حال توسعه مي باشد .

به دليل وسعت اين شبكه كه به موازات خطوط شبكه برق در سراسر كشور گسترده شده است واهميت پايداري ارتباطات صنعت برق ، دفتر برنامه ريزي و نظارت بر طرح و توسعه ي شبكه مخابرات، مسئوليت برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر توسعه ي اين شبكه را جهت پيشگيري از موازي و پراكنده كاري و رعايت كليه ي استانداردهاي مخابرات صنعتي را به عهده دارد .

در راستاي اجراي اين مهم اقدامات انجام شده در سال 1388 به شرح زير مي باشد :

1 – تهيه ي سند راهبردي مخابرات صنعت برق

2 – بررسي و نهايي نمودن طرح جامع شبكه كشوري مخابرات نوري صنعت برق

3 – بررسي و تأييد طرح هاي جامع مخابراتي منطقه اي

4 – تلاش درجهت بهره برداري اقتصادي از شبكه مخابرات نوري صنعت برق

4 - 1- تهيه آيين نامه "شرايط واگذاري خدمات اتصال فيبرنوري در شبكه مخابرات نوري صنعت برق "

4 – 2- همكاري با شركت ارتباطات زير ساخت

5 – برآورد ، بررسي و تأييد اعتبارات پروژه هاي مخابراتي صنعت برق

6 – تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي مديريتي و كاربردي در كليه ي مراحل خريد ، نصب و اجراي تجهيزات مخابرات نوري

7 – ارائه مشاوره فني به كليه مشاوران و مجريان پروژه هاي فيبرنوري شركت هاي برق منطقه اي


8 – تدوين سرفصل هاي دوره ي آموزشي تجهيزات اكتيو نوري

9 – همكاري با دفتر اندازه گيري

10 – بهسازي تجهيزات پسيو نوري ايستگاه ها و صدور دستور كار بهسازي و نظارت بر كابل برگردان و تست و تحويل ايستگاه هاي شبكه كشوري مخابرات نوري صنعت برق

تهيه ي استاندارد هاي لازم و خريد كابل كانالي ، لوله ، پيگتيل ، پچ كورد ، آداپتور ، OCDF ، ODF و لدر و مفصل و ... جهت بهسازي ايستگاه ها و انجام عمليات كابل كشي و لوله گذاري ، نصب لدر ، نصب OCDF ، نصب ODF ، نصب پيگتيل و پچ كورد و آداپتور ، نصب مفصل ، حفر كانال ، انجام تست OTDR ، انجام تست OMK ، نصب سيني و ... و بازديد قبل از اجراي عمليات برداشت اطلاعات بازديدهاي حين اجراي عمليات و رفع مشكلات اجرايي و حضور در زمان برگردان ترافيك و تست و تحويل ايستگاه هاي بهسازي شده .

11 – تست و تحويل موقت و دائم لينك هاي نوري جديدالاحداث

12 – آماده سازي اتاق هاي مخابراتي براي نصب تجهيزات مخابرات نوري آلكاتل

13 – آماده سازي محل نصب تجهيزات مخابراتي در نيروگاه كلان

14 – هماهنگي و نظارت بر نصب تجهيزات مخابرات نوري آلكاتل در اتاق مخصوص SCC

15 – بررسي صورت وضعيت هاي پيمانكاران به همراه بازديدهاي لازم از كار پيمانكار

16 – شركت در جلسات بودجه اصلاح و بهينه سازي در معاونت محترم برنامه ريزي به همراه نماينده ي بهره برداري

17 – تهيه ي اطلاعات مورد نياز براي معاونت ديسپاچينگ

18- بررسي اطلاعات ارسالي لينك هاي جديدالاحداث

19 – بررسي اطلاعات ارسالي لينك هاي بهسازي شده

20 – پيگيري و رفع قطعي به وجود آمده در تجهيزات پسيو نوري

21 – نظارت و همكاري در تكميل مسيرهاي شبكه كشوري مخابرات نوري در محدوده ي شركت برق منطقه اي مازندران و فارس

22 – نظارت بر طرح هاي توسعه ي شركت هاي برق منطقه اي

23 – پيگيري و نظارت اجراي مسيرهاي جديد در محدوده ي شركت برق منطقه اي تهران

24 – ارزيابي مواد مصرفي

25 – بروز رساني فايل اطلاعاتي لينك هاي پسيو نوري منصوبه در كل كشور

26 – بررسي پروژه هاي راديوترانك

26- 1 – بررسي تدوين طرح جامع مخابراتي راديو ترانك

27 – جلسات تست و تحويل رينگ هاي كشوري

28 - تست و تحويل لينك نوري نيروگاه خوي – مرز تركيه

29 – تهيه ي اسناد و مدارك فني

30 – همكاري با دفتر نظارت بر بهره برداري شبكه مخابرات در جهت راه اندازي صحيح و به موقع تجهيزات اكتيو شبكه كشوري مخابرات نوري صنعت برق

31 – هماهنگي جهت انتقال سيگنال هاي تله پروتكشن از طريق سيستم انتقال نوري

بازار برق


براساس ماده ي 2 آيين نامه ي بند ب ماده ي 25 قانون برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، عرضه كنندگان برق مي توانند برق در اختيار خود را به روش هاي زير عرضه و از تضمين هاي موضوع آيين نامه استفاده نمايند :

- استفاده از امكانات شبكه برق كشور براي فروش انرژي به مصرف كنندگان مورد نظر : در اين روال عرضه كنندگان مي توانند تمام و يا بخشي از برق در اختيار خود را بر اساس قراردادهاي معين ، به مصرف كننده هاي مورد نظر به فروش برسانند . مديريت شبكه موظف است با دريافت هزينه ي استفاده از شبكه (هزينه ي ترانزيت) برق را بين عرضه كننده و مصرف كننده ها ترانزيت نمايد .

- عرضه به بازار عمده فروشي برق كشور براي خريد آن توسط مديريت شبكه (مطابق بند الف ماده ي 8 آيين نامه ي بند ب )

- عقد قرارداد هاي بلند مدت فروش با توانير و يا مديريت شبكه

- فروش برق به نرخ هاي تضميني (مطابق بند ب ماده ي 8 آيين نامه ي بند ب )

خلاصه اهداف و فعاليت هاي مالي و پشتيباني


1 – تنظيم صورتحساب هاي بازار شامل بهاي تبادلات برق و ماليات و اعلام آنها به بازيگران جهت ثبت در دفاتر آن شركت ها و همچنين صدور صورتحساب مطابق فرم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اخذ تأييديه ي لازم از خريداران و فروشندگان برق

2 – ثبت تبادلات بازار و تهيه ي تراز عمليات جهت اعلام به امور مالي و همچنين انتقال حساب هاي شركت هاي برق منطقه اي و توزيع به شركت توانير و پرداخت بدهي به فروشندگان برق

3 – تهيه ي صورت مغايرت حساب ها با بازيگران اعم از دولتي و خصوصي

4 – تهيه ي صورت هاي مالي و گزارش هيأت مديره براي ارائه به مجامع عمومي صاحبان سهام و مراجع قانوني

5 – طبقه بندي حساب ها ، ارائه ي گزارشات مالي و اصلاح حساب هاي مربوطه

6 – ارائه ي كليه ي خدمات پرسنلي به همكاران و انجام مراحل استخدام 20 كارشناس پس از اخذ مجوزهاي لازم

7 – ارائه گزارشات و آمارهاي درخواستي از خارج و داخل شركت

8 – الكترونيكي نمودن پرونده هاي پرسنلي

9 – تنظيم قراردادها و مبادله با بازيگران بازار و پيمانكاران و شركت هاي خدماتي و انجام تداركات داخلي شركت

10 – ساماندهي كلي در ارتباط با كليه ي خريدهاي شركت بر مبناي صحيح و قانوني

11 – توجه به مقام و كرامت نيروي انساني و ارائه ي هرچه بهتر خدمات به كارمندان كه ارزشمند ترين عامل جهت پيشبرد اهداف مي باشند .

روابط برون مرزي


الف – واردات


در سال 1388 واردات انرژي برق از كشورهاي همجوار تركمنستان ،آذربايجان و ارمنستان صورت گرفته است.

ب – صادرات


صادرات انرژي برق به كشورهاي همجوار در سال 1388 به شرح زير بوده است :

افغانستان ، آذربايجان ، ارمنستان ، تركيه ، عراق و پاكستان.

براي دستيابي به ميزان صادرات و واردات به بخش ..... مراجعه فرماييد.

عملكرد طرح مطالعات جامع شبكه برق ايران در سال 1388


پس از بروز حوادث و پي آمد آن ها كه منجر به خاموشي هاي شبكه در چند سال اخير گرديد ، در راستاي ارتقاي امنيت شبكه ي سراسري برق ايران و كاهش هرچه بيشتر خطر خاموشي ها ، ايده ي انجام مطالعاتي جامع با هدف شناسايي نقاط ضعف و آسيب پذير شبكه سراسري و ارائه ي راهكارهاي مناسب براي ارتقاي امنيت آن در مجموعه ي وزارت نيرو شكل گرفت . براي اين منظور طرح مطالعات جامع با همكاري شركت زيمنس به عنوان مهندس مشاور از سال 1384 آغاز شد . محورهاي اساسي اين مطالعات شامل موضوعات زير مي باشد :

1 – مطالعات سيستم و برنامه ريزي

2 – سيستم حفاظتي شبكه سراسري

3 – بهره برداري شبكه سراسري

4 – كنترل و ديسپاچينگ

5 – سيستم مخابرات

6 – انتقال دانش فني مطالعات و آموزش

شبكه ي مورد مطالعه در اين طرح ، شبكه ي انتقال 400 و 230 كيلوولت و بخشي از شبكه هاي 132 كيلووت شبكه سراسري برق بوده است . هدف اصلي اين مطالعات در سه محور اول عمدتاً بررسي و مطالعه ي شبكه سال 1387 بوده و راهكارهاي ارائه شده نيز از جنس كوتاه مدت مي باشند . اما در دو بخش ديگر بررسي ها و راهكارهاي ارائه شده از جنس ساختاري و به صورت بلند مدت هستند . نتايج اين مطالعات براي هر بخش در قالب راهكارهايي به منظور ارتقا و بهبود نقاط ضعف و نارسايي هاي تشخيص داده شده ارائه گرديده است .

- بخش مطالعات سيستم


اهداف طرح در بخش مطالعات سيستم و برنامه ريزي كوتاه مدت به شرح زير مي باشد .

 • جمع آوري ، پالايش ، تكميل و اعتبار بخشي از بانك اطلاعات شبكه سراسري برق ايران براي انجام مطالعات ماندگار ، اتصال كوتاه ، قابليت اطمينان ، پايداري ، ديناميك و كنترل فركانسي
 • شناسايي نقاط ضعف و آسيب پذير شبكه در حالت ماندگار با در نظر گرفتن اثر خروج خطوط و ارائه ي راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات
 • انجام مطالعات اتصال كوتاه و شناسايي نقاط ضعف و ارائه ي راهكارهاي مناسب
 • انجام مطالعات قابليت اطمينان شبكه سراسري و شناسايي نقاط ضعف و ارائه ي راهكارهاي مناسب
 • انجام مطالعات پايداري گذراي شبكه سراسري و شناسايي ژنراتورهاي بحراني و ارائه ي راهكارهاي مناسب
 • انجام مطالعات ديناميك و ميرائي نوسانات در شبكه سراسري و شناسايي ژنراتورهاي بحراني و ارائه ي تنظيمات براي پايدار سازهاي موجود و پيشنهادي
 • انجام مطالعات فركانسي در شبكه سراسري نقاط ضعف و ارائه ي راهكارهاي مناسب شامل :
  • تعيين ظرفيت هاي ذخيره ي مناسب براي كنترل فركانس
  • تعيين ظرفيت و پله هاي مناسب براي حذف بار اضطراري

- بخش حفاظت


در زمينه ي مطالعات حفاظتي شبكه ، فعاليت هاي اساسي زير صورت گرفته است :
 • جمع آوري ، ارزيابي و كنترل اطلاعات سيستم حفاظت شبكه سراسري برق ايران
 • شبيه سازي و اندازه گيري امپدانس صفرخودي و متقابل خطوط انتقال (تك مداره و دومداره )
 • بررسي خاموشي هاي سراسري شبكه برق ايران و درس آموزي از آنها
 • ارزيابي سيستم حفاظتي موجود ايران (شبكه ي فشارقوي 400 و 230 كيلوولت )
 • تدوين اصول و روش هماهنگي سيستم حفاظت رله هاي شبكه انتقال فشارقوي و ارائه ي راهكارهاي بهبود آن پس از اعمال خطا در روي كليه ي خطوط
 • ارائه ي آموزش هاي پيشرفته ي حفاظت براي كارشناسان حفاظت صنعت برق ايران به منظور دستيابي به متدولوژي و دانش فني مطالعات
 • تهيه ي گزارش نهايي مطالعات حفاظت شبكه برق ايران

- بخش بهره برداري


جمع آوري و آناليز داده ها ، بررسي دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي موجود و نحوه ي مديريت بهره برداري شبكه ي انتقال برق ايران به منظور تهيه ي كدهاي شبكه (Grid code ) و ارائه ي راهكارهايي در جهت بهبود وضعيت موجود از اهداف اين بخش از طرح مطالعات بوده اند .

فعاليت هاي پروژه در بخش بهره برداري به صورت زير تقسيم بندي شده است :
 • مطالعات جامع در بخش بهره برداري
 • مستند سازي و انتقال دانش فني
 • آموزش هاي مرتبط در پروژه

- بخش كنترل / ديسپاچينگ


اهداف طرح مطالعات جامع شبكه در شاخه ي كنترل /ديسپاچينگ به اين شرح بوده است :
 • مطالعه و بررسي ساختار ديسپاچينگ موجود در شبكه انتقال ، از نظر قابليت هاي مانيتورينگ و كنترل ، به منظور تحقق نيازهاي بهره برداري در مركز كنترل SCC .
 • ارائه ي طرح ساختار جديد ديسپاچينگ براي آينده ، با توجه به گسترش شبكه و افزايش تعداد پست ها ، نيروگاه ها و خطوط در سال هاي آينده .
 • تعيين نيازمندي هاي شبكه جهت اجراي طرح و بهينه سازي عملكرد آن .

نيل به اين اهداف در 4 مرحله به شرح زير برنامه ريزي گرديده بود :
 • جمع آوري اطلاعات جامع در رابطه با شبكه ي انتقال و اتوماسيون شبكه
 • ارائه ي گزارشات مطالعات مفهومي در رابطه با ساختار مراكز كنترل (فاز اول ) و شناخت ساختار موجود
 • ارائه گزارش مربوط به مطالعات EMS
 • ارائه ي گزارش نهايي مشخصات فني SCADA/EMS

وضعيت پيشرفت مطالعات فاز 1 در سال 1388 در بخش هاي كنترل و ديسپاچينگ ، مخابرات صنعت برق ، آموزش و انتقال دانش فني مطالعات ، بهره برداري (مديريت و راهبري شبكه ) و حفاظت شبكه تا بهمن 1388 به ميزان 100% انجام شده است و پروژه به اتمام رسيده است .

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت مديريت شبكه برق ايران با آدرس اينترنتي http://www.igmc.ir مراجعه شود .