شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
عملکرد سالیانه > ساختار و روند تجدید ساختار در صنعت برق

ساختار و روند تجديد ساختار در صنعت برق


هر سازمان به عنوان يک موجود زنده نيازمند تحول و دگرگوني براي سازگاري بيشتر با محيط خود مي باشد. اين محيط مي تواند در سطح كشور و حتي در محدوده اي وسيع تر به گستردگي سطح جهان باشد. معاونت برق و انرژي وزارت نيرو و شرکت مادر تخصصي توانير به عنوان مسئول صنعت برق کشور نيز از اين قاعده مستثني نيست و با پيروي از روند جهاني به تجديد ساختار صنايع برق اقدام نموده است و براي ايجاد فضاي سالم رقابتي ، برون سپاري وظايف و خصوصي سازي را سرلوحه ي عمل خود قرار داده است. (نمودارساختار و روند تجدید ساختار در صنعت برق )، ساختار تشکيلاتي صنعت برق کشور را در حال حاضر نشان مي دهد.

ايجاد فضاي سالم رقابتي و خصوصي سازي


تامين برق مطمئن و اقتصادي از ضروريات شکوفايي اقتصادي جامعه و رشد صنعتي آن کشور مي باشد و چنين امري آنگاه محقق خواهد شد که توليد کننده برق در يک فضاي سالم رقابتي ، نگران از دست دادن مشتري و سهم بازار باشد. در اين رقابت دو عامل عمده مدنظر مديران شرکت هاي توليد کننده انرژي الکتريکي قرار دارد. يكي کاهش تلفات و ضايعات در جهت کاهش هزينه هاي توليد و به ناچار قيمت تمام شده محصول ، ديگري افزايش بهره وري سيستم تحت مديريت و سعي در تامين برق به صورتي مستمر و با کيفيت مناسب مي باشد ، مصرف کننده حق انتخاب و خروج از فضاي انحصاري سعي در خريد آگاهانه خواهد داشت و درنتيجه سعي در افزايش بهره مندي از کالاي خريداري شده خود خواهد نمود. به عبارت ديگر در مصرف خود مديريت لازم را اعمال مي نمايد و در مجموع جامعه ، رفتاري مناسب براي مصرف برق پيدا خواهد کرد که الگوي نهايي مصرف را به سمت بهينه شدن مصرف برق سوق خواهد داد.

باتوجه به مطالب فوق اهداف ايجاد رقابت و خصوصي سازي به شرح زير مي باشد:

- کاهش تصدي دولت در اموري که فاقد انحصار طبيعي هستند

- شفاف شدن و تفکيک هزينه هاي توليد، انتقال و توزيع

- ايجاد فضاي سالم براي رقابت بين توليد کنندگان و توزيع کنندگان انرژي الکتريکي و بهبود کيفيت خدمات

- دادن حق انتخاب به مشتري نهايي در گزينش بهترين عرضه کننده از ميان عرضه کنندگان انرژي

- ايجاد امکانات لازم براي انجام معامله مستقيم بين فروشندگان و خريداران برق و بهره برداري از شبکه هاي انتقال و فوق توزيع به عنوان شبکه هاي ترانزيت

- ايجاد انگيزه هاي لازم براي جلب همکاري بخش خصوصي و مشارکت آن ها با سرمايه گذاران داخل و خارج از کشور در بخش توليد انرژي الکتريکي

- توسعه پتانسيل هاي مديريتي

- توسعه ظرفيت هاي پيمانکاري و مشاوره اي داخلي

- توسعه ظرفيت ساخت داخل تجهيزات نيروگاهي و شبکه هاي انتقال و توزيع

سير تجديد ساختار صنعت برق ايران


در راستاي تجديد ساختار در صنعت برق اقدامات مشروحه زير انجام شده است :

- حرکت به سمت عدم تمرکز وظايف و فعاليت هاي واحدهاي تابعه صنعت برق و تفويض اختيارات تصميم گيري و ارتقاي آن ها به سطح خودگرداني از طريق تشکيل شرکت هاي ذيربط

- تغيير ساماندهي شرکت ها از قالب دولتي به غيردولتي و خصوصي به منظور ارتقاي انگيزه فعاليت مثمرثمر و بالا بردن سطح بهره وري نيروي انساني و کاهش وظايف تصدي گري دولتي

- برون سپاري فعاليت هاي خدماتي ، فرهنگي ، مشاوره اي و تعميراتي و نظاير آن ها

- متکي شدن به درآمد صنعت برق براي توسعه ي اين صنعت به جاي اتکا به بودجه ي عمومي

- اقدام در جهت جلب سرمايه هاي خارج از صنعت براي توسعه بخش توليد به روش هاي B.O.O و B.O.T

- بستر سازي قانوني و حقوقي و حمايت هاي وزارت از سرمايه گذاري در احداث نيروگاه ها در زمينه تامين سوخت، تضمين خريد توليد برق، امكان استفاده از امكانات شبكه، سهميه ي ارزي و ...

- اقدام به تبادل انرژي فرا مرزي با کشورهاي همسايه

- استفاده از امكانات شيكه برق كشور و راه اندازي بازار برق با تشكيل شركت مديريت شبكه برق ايران

- استقلال شرکت هاي توزيع

- استقلال فعاليت هاي امور برق و شرکت توانير

- ساختار وظيفه اي توليد ، انتقال و توزيع در ستاد توانير

- تشكيل انجمن هاي صنفي براي شركت هاي توليد و توزيع

- افزايش ظرفيت توليد با بكارگيري روش هاي مناسب براي جذب سرمايه هاي كوچك در مولدهاي مقياس كوچك (توليد پراكنده)

- اقدامات لازم براي واگذاري نيروگاه ها

- اقدامات لازم براي واگذاري شركت هاي توزيع

- تمهيدات لازم جهت هدفمندكردن يارانه ها و حركت به سوي قيمت واقعي برق

براي اطلاع از فعاليت هاي مربوط به واگذاري شركت هاي نيروگاه ها، توزيع موجود و مولدهاي مقياس كوچك، لطفاً به بخش خصوصي سازي اين گزارش مراجعه فرماييد و همچنين زيرسايت مربوط به طرح خصوصي سازي چنين است: http://www.tavanir.org.ir/privatization

عملكرد و ابعاد برون سپاري


صنعت برق كشور يكي از پيشگامان در ايجاد زيرساخت هاي لازم براي انجام اصل 44 قانون اساسي درمورد واگذاري فعاليت هاي صنعت برق بوده است و حتي الامكان به كوچك كردن واحدها و چابك سازي آن ها در حوزه ي ماموريت هاي اصلي خود پرداخته است.

فعاليت هايي كه شمول برون سپاري گرديده اند ، عبارتند از : فعاليت هاي خدماتي، مشاوره اي، پيمانكاري، ساخت تجهيزات، طراحي و نصب، تعميرات، نگهداري و بهره برداري.

از جمله اهدافي كه در برون سپاري دنبال شده است : ايجاد رقابت، ارتقاي توان محلي و داخلي ، ارائه ي ظرفيت هاي اضافي به صنايع داخلي كشور و صادرات خارج از كشور كه منجر به خودكفايي و ساخت داخل اكثر موارد فوق گرديده است.

صنعت برق كشور نقش مهمي در توليد ناخالص داخلي و ايجاد اشتغال دارد ، به طوري كه هم اكنون اشتغال بالغ بر 110000 نفر را رقم زده است كه از اين تعداد حدود 60 درصد نيروي بيرون از شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه مي باشند. جدول زير آمار نيروي انساني شركت هاي فوق و شركت هاي همكار را با حوزه هاي مربوطه نشان مي دهد. شايان ذكر است عليرغم بزرگ شدن حجم فعاليت هاي صنعت برق در همه ابعاد، تعداد نيروي انساني در مجموعه شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه در سال هاي اخير كاهش يافته است و اين روند همچنان ادامه دارد.

جدول (10)آمار نيروي انساني شاغل در حوزه صنعت برق

درصد

كاركنان بخش خصوصي

كاركنان همكار

شركت هاي همكار

61

13303

20545

269

شركت هاي برق منطقه اي

53

20015

22279

1046

شركت هاي توزيع

41

9756

6792

156

شركت هاي مديريت توليد برق

81

2123

8987

86

توانير و وابسته

-

-

6955

42

ساير شركت ها

60

45197

65549

*1599

جمع كل صنعت برق كشور


* شركت هاي همكار بيش از اين عدد مي باشد ، زيرا اين ميزان شامل تعدادي است كه پاسخ داده اند.

وضعيت احداث نيروگاه ها توسط بخش غيردولتي


طبق بند «ب» ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي (كه در ماده 20 قانون برنامه چهارم تا پايان برنامه تنفيذ شده است) و براساس سياست كلي وزارت نيرو، مجوز احداث نيروگاه ها به يكي از روش هاي زير به يخش خصوص واگذار مي گردد:

- B.O.O (Build, Own, Operate)

- B.O.T (Build, Operate Transfer)

تاكنون موافقت احداث 57 نيروگاه به ظرفيت 40094 مگاوات به روش B.O.O براي بخش غير دولتي صادر شده است و قرارداد تبديل انرژي 15 نيروگاه به ظرفيت حدود 9854 مگاوات مبادله گرديده است.

لازم به ذكر است كه تاكنون نيروگاه هاي رودشور به ظرفيت 789 مگاوات، فردوسي به ظرفيت 954 مگاوات، کهنوج به ظرفيت 50 مگاوات، عسلويه به ظرفيت 954 مگاوات ،خرمشهر به ظرفيت 486 مگاوات، نوشهر به ظرفيت 4/47 مگاوات و كاشان به ظرفيت 324 مگاوات ، وارد مدار شده اند.

همچنين قرارداد احداث پنج نيروگاه جمعاً به ظرفيت 4506 مگاوات نيز به روش B.O.T با بخش غيردولتي مبادله شده و در دست مذاكره است كه از اين مقدار، 954 مگاوات آن مربوط به نيروگاه جنوب اصفهان به بهره برداري رسيده است.

براي آمار توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت به بخش توزيع مراجعه فرماييد.

شرکت مادر تخصصي توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق (توانير)


در تجديد ساختار صنعت برق به منظور ساماندهي فعاليت هاي تصدي دولت در زمينه بهره برداري و توسعه صنعت برق در چارچوب سياست هاي وزارت نيرو، راهبري شرکت هاي زيرمجموعه ، افزايش بهره وري و کارايي و استفاده بهينه از امکانات صنعت برق کشور و در صورت لزوم انجام برخي ازامور اجرايي و نيزکارگزاري وزارت نيرو در زمينه نظارت و برنامه ريزي، شرکت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيرو (توانير) با کليات اساسنامه برشمرده فوق شکل گرفت.

در حال حاضر شرکت توانير مديريت 16 شرکت برق منطقه اي ، 34 شرکت مديريت توليد، 38 شرکت توزيع، سازمان توسعه برق ايران ، سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا)، سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) ، مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) و توسعه صنايع نيروگاهي ايران را برعهده دارد.

مجمع عمومي شرکت توانير از افراد زير تشکيل گرديده است:


- وزير نيرو (رييس مجمع عمومي)

- وزير امور اقتصاد و دارايي

- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

- وزير نفت

- وزير صنايع و معادن

به منظور اجراي وظايف شرکت مادر تخصصي توانير، معاونت هاي مشروحه زير به تصويب رسيده است كه وظايف آنها به شرح زير مي باشد:

معاونت منابع انساني و تحقيقات شامل :


- منابع انساني

- توسعه مديريت و بهره وري

- فناوري اطلاعات و آمار

- امور تحقيقات برق

معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني شامل :


- امور اداري و خدمات عمومي

- امور مالي و ذيحسابي

- بررسي هاي مالي و بازرگاني

- تلفيق و اطلاعات مالي

معاونت هماهنگي توليد شامل :


- برنامه ريزي توليد

- پشتيباني فني توليد

- نظارت بر توليد

- دفتر فني نظارت بر انتقال

معاونت هماهنگي توزيع شامل :


- مديريت مصرف و خدمات مشتركين

- برنامه ريزي

- نظارت بر توزيع

- مهندسي توزيع

معاونت برنامه ريزي و توسعه شبكه شامل :


- برنامه ريزي توسعه

- بودجه و بررسي هاي اقتصادي

- برنامه ريزي شبكه برق

براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي شركت توانير به سايت http://www.tavanir.org.ir مراجعه شود.

شرکت مديريت شبکه برق ايران


براي آشنايي بيشتر با اهداف و فعاليت هاي اين شركت به بخش مديريت شبكه برق ايران و همچنين سايت http://www.igmc.ir مراجعه شود .

شرکت هاي برق منطقه اي


شرکت هاي برق منطقه اي در حالي که زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي توانير هستند در محدوده جغرافيايي تحت مديريت خود نقش کارفرمايي دارند و وظيفه مديريت و هماهنگي واحدهاي زيرمجموعه و تامين توليد، انتقال و فروش برق (در سطح واحد) را برعهده دارند. اين شرکت ها عبارتند از: برق هاي منطقه اي آذربايجان، اصفهان، باختر، تهران، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، غرب، فارس، کرمان، گيلان، مازندران، هرمزگان و يزد که به صورت شرکت هاي سهامي اداره مي شوند و 100 درصد سهام آنها به صورت دولتي و در اختيار شرکت توانير مي باشد. مالکيت تاسيسات توليد، انتقال در منطقه نيز به شرکت هاي برق منطقه اي تعلق دارد. طبق اساسنامه جديد شرکت هاي برق منطقه اي نمايندگي سهام در مجامع عمومي شرکت برعهده اعضاي هيات مديره شرکت مادر تخصصي توانير و رياست آن بر عهده معاونت امور برق و انرژي مي باشد.

براي آشنايي با عملكرد اين شركت ها به بخش ساختار سازماني- شركت هاي تابعه در سايت http://www.tavanir.org.ir مراجعه شود.

معاونت بهره برداري شرکت هاي برق منطقه اي


اين معاونت ها مسئوليت نگهداري و بهره برداري از خطوط و پست هاي 400 و 230 کيلوولت و خطوط و پست هاي فوق توزيع 132، 66 و 63 کيلوولت را برعهده دارند. با تداوم روند برون سپاري واحدهاي تعميرات و خدمات، بهره برداري پست هاي انتقال و فوق توزيع شرکت هاي برق منطقه اي نيز در برخي مناطق به شرکت هاي خصوصي واگذار شده است. تا کنون 10 شرکت برق منطقه اي تعميرات و نگهداري از تاسيسات انتقال خود را به بخش خصوصي واگذارنموده اند.

معاونت طرح و توسعه شرکت هاي برق منطقه اي


در بخش توسعه خطوط و پست هاي ا نتقال و فوق توزيع منطقه اين معاونت ها با استفاده از خدمات مشاوران و پيمانکاران مناسب، زير نظر معاونت برنامه ريزي و توسعه شبكه شركت توانير، وظيفه توسعه شبکه را در حوزه مأموريت انجام مي دهند.

شرکت هاي مديريت توليد


شرکت هاي مديريت توليد که به صورت شرکت هاي غيردولتي تاسيس شده اند عهده دار بهره برداري از يک يا چند نيروگاه مي باشند. در حال حاضر اين شرکت ها طي قراردادي که با شرکت هاي برق منطقه اي دارند به صورت پيمانکار، خدمات بهره برداري از تاسيسات توليد برق را ارائه مي نمايند.

به منظور استفاده از ظرفيت هاي موجود و افزايش توان کارشناسي و تخصصي و ايجاد انگيزه براي متخصصان اين نيروگاه ها مي توانند خدمات خود را در زمينه هاي بهينه سازي، سيستم هاي اطلاعاتي، بهره برداري، جذب نيرو و آموزش اوليه، راه اندازي و بهره برداري از نيروگاه هاي جديد به سازمان توسعه برق ايران، مپنا و يا ساير نيروگاه هاي متقاضي و کارخانه هاي صنعتي عرضه نمايند. اسامي شركت هاي توليد در (نمودارساختار و روند تجدید ساختار در صنعت برق ) آمده است . باتوجه به اصل 44 قانون اساسي شركتهاي پس از تجديد ارزيابي و تشكيل آنها بصورت دولتي از طريق بورس بتدريج واگذار خواهند شد.

شرکت هاي تعميراتي تاسيساتي توليد برق


شرکت هاي تعميراتي و تاسيساتي توليد برق اساساً براي کاهش هزينه تعميراتي نيروگاه ها تاسيس شده اند و مي توانند به صورت پيمانکار در مناقصات مربوط به تعميرات اساسي و بهينه سازي نيروگاه ها در منطقه خود و يا ساير مناطق شرکت نمايند.

شايان ذکر است که در فصول پرکاري نيروگاه ها اين شرکت ها در اختيار نيروگاه ها قرار مي گيرند و در خارج ازاين دوره، مجازند به ساير صنايع متقاضي، خدمات خود را عرضه کنند و به اين ترتيب ضمن افزايش ظرفيت انجام خدمات مهندسي، نسبت به بهبود بهره وري نيروي انساني خود نيز اقدام نمايند.

شرکت هاي توزيع نيروي برق


38 شرکت توزيع نيروي برق به صورت شرکت هاي سهامي خاص در سطح کشور فعاليت دارند. تركيب سهام به اين صورت است كه گروه الف:‌شركت توانير 40% سهام بصورت ممتاز و گروه ب:‌اشخاص حقيقي داراي 60% سهام عادي را دارا هستند. 38 شرکت برخي پوشش استاني دارند و برخي ديگر با توجه به وسعت جغرافيايي منطقه تحت پوشش ، به صورت شرکت هاي توزيع شهرستان و حتي در شهر بزرگي همچون شهر تهران، سه شرکت توزيع فعاليت دارند. اسامي کليه شرکت هاي توزيع در( نمودارساختار و روند تجدید ساختار در صنعت برق) آمده است.

با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين شرکت ها به صورت مستقل زير نظر شرکت توانير انجام وظيفه مي نمايند و براي خريد برق مستقيماً با مديريت شبکه وارد مذاکره مي شوند. حيطه عملياتي شرکت هاي توزيع از بريکرها و فيدرهاي 20 کيلوولت مي باشد و مسئوليت اقتصادي و مديريتي کاهش تلفات و برق‌هاي غيرمجاز به عهده خود آن ها خواهد بود.

اهم وظايف اين شركت ها مطابق با اساسنامه ابلاغي وزارت نيرو در تاريخ 06/12/85 به شرح زير مي‌باشد:


1- ايجاد، توسعه، بهينه سازي و خريد شبكه و تاسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت شركت و درصورت نياز با اخذ مجوزهاي لازم در ساير مناطق

2- اجراي طرح هاي غيرانتفاعي از محل منابع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اين گونه طرح ها

3- بهره برداري، تعمير و نگهداري شبكه ها و تاسيسات توزيع نيروي برق متعلق به شركت

4- همكاري با شركت هاي برق منطقه اي در جانمايي بهينه پست هاي فوق توزيع

5- راهبري و پايش شبكه توزيع برق

6- ارائه خدمات مورد نياز براي دسترسي ساير عرضه كنندگان به شبكه هاي توزيع به منظور خريد، فروش و جابجايي (ترانزيت) برق، با دريافت حق جابجايي (حق ترانزيت)

7- خريد، فروش (از جمله شامل روش هاي مختلف پيش خريد و پيش فروش) و جابجايي برق

8- انجام اقدامات لازم براي اطمينان از تامين مستمر برق، از جمله عقد قراردادهاي خريد و يا پيش خريد از عرضه كنندگان، با رعايت مقررات بازار برق و تحويل آن به مشتركين

- شركت مي تواند نسبت به احداث و بهره برداري از مولدهاي برق متصل به شبكه هاي فشارمتوسط و فشارضعيف مبادرت نمايد.

9- ارائه خدمات به مشتركين و فراهم نمودن امكانات لازم براي قبول تقاضاي جديد و واگذاري اشتراك و يا تغيير ظرفيت اشتراك هاي موجود در حوزه فعاليت شركت

10- مديريت بار، مصرف و تقاضاي انرژي برق (مديريت سمت تقاضا) در جهت مصرف بهينه برق

11- بهره برداري، تعمير و نگهداري تاسيسات و تجهيزات برق متعلق به سايرين، درصورت اخذ مجوزهاي لازم

12- حمايت از پژوهش هاي كاربردي و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي مرتبط با بخش توزيع از طريق مراجع تخصصي و ذيصلاح

13- حمايت از توسعه ظرفيت هاي مشاوره اي و پيمانكاري و فن آوري هاي جديد به منظور كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري و ارتقاء سطح خدمات به مشتريان

14- فروش برق بصورت عمده به موسسات برق به منظور تحويل به مصرف كنندگان

15-برون سپاري امور مطالعاتي و عمليات اجرايي رقابت پذير (اعم از بهره برداري، تعمير و نگهداري، توسعه و بهينه سازي شبكه و تاسيسات و ارائه خدمات مشتركين)

شركت با حفظ مسووليت هاي خود و اعمال نظارت كافي مجاز به واگذاري فعاليت هاي توسعه، بهينه‌سازي و بهره برداري شبكه و تاسيسات توزيع و ارائه خدمات به مشتركين بصورت يك پارچه در حوزه مشخص جغرافيايي، براي مدت زمان معين به شركت هاي واجد صلاحيت مي باشد.

براي آشنايي با عملكرد اين شركت ها به بخش ساختار سازماني- شركت هاي تابعه در سايت http://www.tavanir.org.ir مراجعه شود.

تشكيل ستادهاي برق استاني و منطقه اي


در تاريخ 21/06/86 باتوجه به قانون استقلال شركت هاي توزيع، فروش سهام نيروگاه ها، احداث نيروگاه هاي خصوصي، ... و به منظور هم افزايي در عملكرد مجموعه صنعت برق ، خدمت رساني مناسب و موثر به ويژه در مواقع خاص و بحراني، پاسخگويي يكسان به مسئولين و مقامات منطقه و استان و ايجاد هماهنگي كليه اجزاي زنجيره تامين برق بين شركت هاي زيرمجموعه بخصوص در وظايفي كه همپوشاني دارد، دستورالعمل تشكيل ستادهاي برق استاني و منطقه اي با مسئوليت مديران عامل شركت‌هاي برق منطقه اي، شركت هاي توزيع و شركت هاي مديريت توليد ابلاغ گرديد.

سازمان توسعه برق ايران


سازمان توسعه برق ايران زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي توانير مي باشد و هدف از تاسيس آن انجام فعاليت هاي مشروحه ذيل است:

- احداث و توسعه نيروگاه ها و افزايش ظرفيت توليد برق و طرح هاي ملي نيروگاهي

- اجراي طرح ها و پروژه هاي ملي، احداث، توسعه و بهينه سازي خطوط و پست هاي انتقال برق

- احداث و توسعه مراكز ديسپاچينگ و شبكه هاي مخابراتي برق و فيبر نوري

- ارائه خدمات مديريت پروژه در زمينه احداث و توسعه تاسيسات صنعت برق، براساس روش‌هاي مختلف سرمايه گذاري توسط اشخاص غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي

- اجراي طرح ها و پروژه هاي مورد درخواست شركت هاي برق منطقه اي

- تدوين و تهيه طرح هاي اجرايي متناسب با نيازهاي صنعت برق كشور و ارائه آن به شركت مادرتخصصي توانير و اعمال نظارت در اجراي اين گونه طرح ها

- انجام مطالعات امكان سنجي در احداث نيروگاه ها براساس شرايط اقليمي و منابع سوخت در كشور و ارائه آن به شركت توانير

- مشاركت در تهيه استانداردهاي برق و ارائه خدمات مشاوره اي در اين ارتباط

- اجراي برنامه هاي شركت مادرتخصصي توانير در زمينه حمايت و تقويت ظرفيت هاي پيمانكاري و مشاوره اي ، ساخت و توليد تجهيزات نيروگاه ها ، شبكه هاي انتقال ، انجام مطالعات لازم براي انتخاب فناوري مناسب توليد و انتقال برق در كشور و استفاده در امر توليد و انتقال برق در چارچوب سياست هاي وزارت نيرو

- همكاري و اشتراك مساعي با ديگر شركت ها و موسسات مرتبط با صنعت برق و پيمانكاران اعم از داخلي و خارجي براي عرضه يا دريافت خدمات تخصصي درزمينه هاي مطالعاتي، مهندسي، اجرايي و همچنين انتقال، جذب و ارتقاء فناوري در صنعت برق كشور

- بهره گيري از قابليت هاي احداث نيروگاه به روش B.O.Tو B.O.O (طرح هاي فوق از طرف شركت توانير به اين سازمان ابلاغ مي گردد.)

براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي اين شركت به سايت http://www.ipdc.ir مراجعه شود.

شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)


شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران مپنا از سال 1372 فعاليت خود را آغاز كرد و در حال حاضر با 170 پيمانکار داخلي و خارجي همکاري مي نمايد و شرکت هاي مشروحه زير را تحت پوشش دارد.

- موننکو ايران

- مپنا بين الملل

- شرکت مهندسي و ساخت توربين (توگا)

- شركت مهندسي و ساخت بويلر انديشه صنعت (مسبا)

- پارس ژنراتور (شرکت مهندسي سازنده ژنراتورهاي نيروگاهي)

- شرکت مهندسي و سازنده پره توربين (پرتو

- شرکت مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا (مكو

- شرکت بازسازي قطعات داغ شهريار

- شرکت موادکاران

- نصب نيرو (شرکت ساختماني و نصب)

- شرکت بهره برداري و تعميرات مپنا

- شرکت توسعه و ساخت نيروگاه هاي گازي مپنا (توسعه 1)

- شرکت توسعه و ساخت نيروگاه هاي سيکل ترکيبي مپنا (توسعه 2)

- شرکت ساخت و توسعه نيروگاه هاي صنعتي مپنا (توسعه 3)

- شرکت پره سر، شرکت نيروگاهي جنوب اصفهان، شرکت توليد برق عسلويه مپنا، شرکت توليدي برق علي آباد مپنا و شرکت توليد برق فارس مپنا

- شركت ساخت تجهيزات سپاهان (در زمينه ساخت پوسته هاي توربين گاز و محفظه احتراق)

- شركت صنايع ريلي مپنا

اين شرکت از شرکت هاي زيرمجموعه توانير مي باشد و بزرگترين مجري پروژه هاي نيروگاهي ايران است. از ديگر فعاليت هاي اين شرکت، پيمانکار اجرايي نيروگاه هاي بخاري، گازي و چرخه ترکيبي در ايران و شريک عمده پروژه هاي BOT, BOO است و نيز در اجراي پروژه هاي صنايع ، حمل و نقل و حوزه‌هاي ديگر مثل نفت و گاز داخل کشور ، خدمات مهندسي و نصب، بهره برداري و تعميرات نيروگاهي برون مرزي به صورت انفرادي و يا مشارکت با شرکاي خارجي فعال است.

براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي اين شركت به سايت http://www.mapna.com مراجعه شود.

شرکت تعميرات نيروگاهي ايران


شركت تعميرات نيروگاهي ايران از ديگرشركت هاي زيرمجموعه شركت توانير مي باشد كه درسال 1360 تحت عنوان مديريت تعميرات اساسي توانير فعاليت خود را آغاز نمود و در سال 1370 با آغاز خصوصي سازي و واگذاري امور به بخش غير دولتي ، شركت تعميرات نيرو در زمينه تعميرات اساسي نيروگاههاي كشور تأسيس شد و درخدمت صنعت برق قرارگرفت ودرسال 1377 جهت توسعه توان سخت افزاري ونرم افزاري در زمينه ي تعمير تجهيزات اصلي وجانبي صنايع نيروگاهي – نفت وگاز پتروشيمي وديگر صنايع تحت عنوان شركت توسعه صنايع نيروگاهي خدمات گسترده اي را ارائه نمود. 9/49 درصد سهام اين شركت متعلق به شركت توانير است و فعاليت هاي آن به شرح زير مي باشد:

- تعميروبازسازي انواع روتورهاي ژنراتور و روتورهاي توربين گاز و بخار

- نصب و تعميرات اساسي نيروگاه هاي بخار، گاز و آبي

- تعميرات اساسي و بازسازي و نصب انواع ترانسفورماتورها و الكتروموتورها و ژنراتورهاي قدرت و صنعتي

براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي اين شركت به سايت http://www.ipr-co.ir مراجعه شود.

سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)


هدف از تاسيس اين سازمان به عنوان زيرمجموعه اي از شرکت توانير انجام فعاليت هاي مشروحه زير مي باشد:

- انجام پروژه هاي مديريت مصرف انرژي در کارخانه هاي کشور

- ارائه خدمات مشاوره اي و اطلاع رساني در امور تهيه و تامين دستگاه هاي اندازه گيري

- تدوين و ترويج استانداردها و معيار مصرف انرژي در صنايع و لوازم خانگي

- اعطاي يارانه سود تسهيلات و وام هاي کم بهره جهت دستيابي به اهداف صرفه جويي انرژي

- فعاليت هاي فرهنگي و انتشاراتي در جهت ترويج بهينه سازي مصرف انرژي با همکاري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي اين شركت به سايت http://www.saba.org.ir مراجعه شود.

سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا)


اين سازمان با هدف توسعه کاربرد انرژي هاي حاصل از منابع تجديدپذير (انرژي خورشيدي، زيست توده، زمين گرمايي، هيدروژن، پيل سوختي، انرژي باد و امواج) تأسيس گرديده است و زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي توانير مي باشد و حوزه فعاليت آن سراسرکشور است. اهم ماموريت هاي آن به شرح زير مي باشد:

- انجام مطالعات، تحقيق و توسعه، آموزش و انتشارات، طراحي، مشاوره و ساخت و اجراي سيستم هاي نمونه و همچنين حمايت فني، اقتصادي و ظرفيت سازي به ويژه در بخش هاي غيردولتي در زمينه ارتقا و توسعه کارايي انرژي در چارچوب سياست هاي مصوب وزارت نيرو و برنامه هاي مصوب مجمع عمومي

- مديريت طرح ها و پروژه هاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شرکت

- همکاري و اشتراک مساعي با شرکت ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت شرکت

براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي اين شركت به سايت http://www.suna.org.ir و بخش مربوط به انرژي هاي نو مراجعه شود.

شرکت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب)


هدف از تشکيل اين شرکت که زير نظر وزارت نيرو فعاليت مي کند، سازماندهي و افزايش بهره وري و رقابت پذيري و مشارکت و سرمايه گذاري در شرکت هاي زيرمجموعه در زمينه ساخت کالاهاي آب و برق و پشتيباني هاي صنعتي، بازرگاني، آموزشي و خدماتي در زمينه ي مسائل صنعت آب، برق و آب و فاضلاب و همچنين مديريت سهام در شرکت هاي زيرمجموعه مي باشد.

براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي اين شركت به سايت http://www.satkab.com مراجعه گردد.