شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
عملکرد سالیانه > نیروی انسانی

نيروي انساني


نيروي انساني ارزنده‌ترين و اصلي‌ترين عامل در توليد ، رشد و شكوفايي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هر كشور است و به هر ميزان شمار انسان هاي فرهيخته، متعهد و متخصص در جامعه فزوني گيرد به همان ميزان امكان بالندگي و سبقت‌گيري آن جامعه در عرصه جهاني بيشتر فراهم مي‌گردد.

هيچ سازماني بدون داشتن نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآفرين نمي‌تواند براي مدت طولاني به حيات خود ادامه دهد. به خصوص در شرايط كنوني جهان كه روند رشد علمي و فني سرعت خيره‌كننده‌اي يافته است و اغلب كشورهاي موفق سعي دارند با جذب مشتريان بيشتر و عرضه خدمات با كيفيت و كميت بالاتر در ميدان رقابت، گوي سبقت را از ديگران بربايند.

در كشور ما با توجه به اجراي اصل 44 قانون اساسي و مساله خصوصي‌سازي، لازم است نيروي انساني شاغل، علاوه بر برخورداري از دانش والا، مشتري مدار و بازارياب نيز باشد. به ويژه در صنعت پيچيده برق ، به نيروي انساني ارزشمند نياز بيشتري وجود دارد و چون پيشرفت‌تكنولوژي بسيار سريع است، ضرورت دارد مرتباً دانش، آگاهي و تخصص شاغلين اين صنعت حساس ارتقاء يابد.

در صنعت برق كشور همواره سعي بر استفاده از مديران توانمند و داراي تفكر سيستمي بوده است. تفكر سيستمي يا مديريت سيستمي شيوه‌اي از اداره سازماني و مديريتي است كه به ريشه‌يابي پديده‌ها و علت‌ها در ساختار مديريتي هر سازمان، نظر دارد.

آرمانها، ماموريت‌ها، استراتژي‌ها و سياست هاي دفتر منابع انساني شركت توانير


- آرمان: پرورش نيروي انساني دانش‌گرا و مشتري مدار

- ماموريت: سياست گذاري و تسهيل امر تأمين و توسعه منابع انساني و ارائه خدمات به مديران ارشد صنعت برق براي توسعه منابع انساني صنعت برق كشور

- ارزش‌ها: بهره‌گيري حداكثر از علم، مشاوره با شركت هاي زيرمجموعه و صاحب نظران ديگر، عملكرد استراتژيك و سيستمي، حفظ كرامت انساني كاركنان، ارائه خدمت به كاركنان و مشتريان، قانون مداري، عدالت در رفتار اداري و ارتباطات جمعي ، احترام به تفاوت‌هاي ميان افراد، چالاكي، ريسك‌پذيري، نو‌آوري و مسئوليت‌پذيري

- استراتژي: تعامل اثربخش با سطوح بالا دست، علمي كردن فعاليت‌ها و ايجاد نگرش علمي نسبت به فعاليت هاي دفتر در صنعت برق، گسترش و تسريع در پياده‌سازي طرح هاي بخش نيروي انساني، هدايت و راهبري صنعت برق در زمينه‌هاي توسعه نيروي انساني و تقويت پتانسيل‌هاي نيروي انساني دفتر

- اهداف كيفي: توسعه منابع انساني، تأمين نيروي انساني متناسب با مشاغل، بهبود نظام جذب و استقرار منظم جبران خدمات و توسعه و بهسازي در بعد نيروي انساني، مديريت منابع انساني مديران ارشد و ايجاد زمينه بهبود نظام طبقه‌بندي مشاغل

اهداف كمي و ابتكار عمل‌ها

- توسعه و شكوفايي منابع انساني، تشخيص نيازها و ارائه الگوهاي بهينه و تأمين نيروي انساني

- گسترش تحليل‌‌هاي آماري نيروي انساني و نظارت بر ارائه آمار و اطلاعات صحيح و به‌هنگام

- برنامه‌ريزي در زمينه نظامهاي انگيزشي و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي رفاهي و ارزيابي شاخص‌هاي مربوطه در سطح شركت هاي زيرمجموعه از طريق:
  • استقرار سيستم مديريت خدمات رفاهي
  • تدوين و پياده‌سازي دستورالعمل هاي رفاهي به تفكيك بخش‌هاي ذيربط در شركت هاي زيرمجموعه
  • تدوين و اجراي دستورالعمل رفاهي خاص مناطق محروم
  • ساماندهي بيمه‌هاي درماني كاركنان در قالب بيمه‌هاي خاص
  • تطبيق نظامهاي مديريتي رفاهي و دستورالعمل هاي جاري صنعت برق با ضوابط مندرج در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري

- كمك به تأمين سازمان مناسب صنعت برق، تدوين شرايط احراز نيروي انساني مشاغل مختلف به وسيله استاندارد كردن بيش از 400 شغل صنعت برق

- تدوين و ابلاغ دوره‌هاي آموزشي تخصصي صنعت با استفاده از خروجي طرح تجزيه و تحليل مشاغل

- تطبيق شغل و مشاغل از طريق تدوين و استقرار ابزار اندازه‌گيري و روشهاي بهينه‌سازي و به كارگماري نيروي انساني موثر و كارآمد متناسب با مشاغل

- تدوين و ابلاغ دستورالعمل ارتقاي شغلي

- بهبود نظام جذب نيروي انساني از طريق تدوين شاخص‌هاي جذب نيروي انساني به تفكيك مشاغل و اصلاح آزمونهاي ورودي مبتني بر معيارهاي جذب مشاغل

- بهبود نظام انتخاب و انتصاب مديران و شناسايي پتانسيل‌هاي مديريت از طريق اجراي طرح بهبود و توسعه منابع انساني صنعت برق (تأمين مدير) كه در سال 86 شروع و به سال 88 خاتمه يافته است براساس اين طرح بيش از 1200 نفر از مديران مورد ارزشيابي قرار گرفته و بانك اطلاعاتي ايجاد شده در اختيار مديران عالي شركت توانير قرار دارد تا نسبت به انتخاب و انتصاب مديران براساس روش هاي علمي جانشيني اقدام نمايند.

- نيازسنجي و برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي 6 دوره آموزشي ويژه مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي توزيع كه منجر به آموزش 4200 نفر ساعت شده‌است.

همچنين صنعت برق به موازات دنبال كردن سياست كاهش نيروي انساني غيرماهر در سال 88 نسبت به برگزاري دو نوبت آزمون استخدامي در تاريخ 19/4/88 و 2/9/88 اقدام نمود كه حدود يك هزار نفر در شركت هاي زيرمجموعه در مراحل گزينش و جذب قرار گرفته‌اند.

در سال 1388 نسبت به شناسايي و اخذ مجوز براي جذب حدود 57 نفر نيروي انساني نخبه و ممتاز اقدام شده‌است كه از اين تعداد 16 نفر در مقطع ليسانس و 41 نفر در مقطع فوق ليسانس و به بالا مي‌باشند. از لحاظ جنسيت نفرات جذب شده 20 نفر زن و 37 نفر مرد مي‌باشند كه شامل كليه رشته‌هاي مورد نياز نظير مهندسي (برق، قدرت ، الكترونيك ، مكانيك ، شيمي و صنايع ) مي باشند.

همچنين در اجراي تأمين نيروي انساني از طريق نفراتي كه در سال هاي متمادي با شركت هاي وابسته همكاري داشته‌اند بالغ بر 800 نفر نيروي متخصص واجد شرايط، تبديل وضعيت شده‌اند.

طرح بهبود و توسعه منابع انساني صنعت برق (تأمين مدير)


صاحب نظران عقيده دارند كه دريك سازمان عوامل انساني بيش ازسايرعوامل در شالوده سازي ، نگهداري و گسترش سطح عملكرد و تكميل ماموريت سازمان نقش دارد و بهبود كيفيت و بهره وري به عوامل انساني درگير درفرآيند رشد و تحول سازمان بستگي دارد ، لذا سرمايه گذاري درحوزه هاي شناخت استعدادها ، انتخاب و بكارگيري نيروي انساني شايسته درسطوح مختلف مشاغل سازماني ، پايش عملكرد و افزايش مهارت و هدايت صحيح نيروي انساني امري ضروري است و دراين ميان انتخاب مديران تصميم گير در هرسازمان و شركت از اولويت بيشتري برخوردار است . گفته مي شوديكي از منابع تأمين نيروي انساني مورد نياز در پست هاي مختلف هرسازمان ازجمله پست هاي مديريتي ، نيروهاي موجود درون سازمان است و براي استفاده صحيح از اين منبع ضروري است تا با طراحي يك سيستم پويا و جامع ، توانايي ها و قابليت هاي بالقوه نيروهاي شاغل درسازمان ، شناسايي و اطلاعات لازم درباره آنها جمع آوري گردد.

دراين راستا ، سازمان ها بايد تدابيري اتخاذ كنند تا ظرفيت هاي مديريتي مورد نيازخود را شناسايي و سپس براي دراختيارگرفتن آن ظرفيت ها تلاش نمايند. بدون شك شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي داخلي در اولويت مي باشد زيرامنافع متعددي از قبيل : ايجاد انگيزه براي كاركنان ، جلوگيري از خروج نيروهاي مستعد و كيفي ، رشد و پيشرفت كاركنان و ذخيره داشتن مدير به ويژه براي پست هايي كه بصورت ناگهاني خالي مي شوند را به دنبال دارد .

شناسايي ظرفيت هاي مديريتي ازجمله موضوعاتي است كه درسال هاي اخيرمورد توجه ويژه سازمان ها قرارگرفته است . صنعت برق از پيشگامان اين طرح مي باشد و شركت مادرتخصصي توانير ازجمله شركت هايي است كه به اين موضوع پرداخته و اقدام به اجراي پروژه" طراحي نظام جانشيني مديران" نموده است .

تهيه بانك اطلاعات مديران ، كشف و شناسايي استعدادهاي مديريتي درون سازمان به روش علمي مي تواند دست اندركاران شركت را ياري نمايد تا درهنگام نياز به انتخاب افراد شايسته براي مشاغل پستهاي مديريتي سازمان ، دقيق تر عمل كنند و ازاستعمال شيوه هاي سنتي و سفارشي درگزينش مديران اجتناب نمايند. همچنين ، دراين حالت همه نيروهاي سازمان از فرصت مساوي براي شكوفا كردن استعدادهاي خود درجهت تحقق اهداف سازماني برخوردارخواهند شد.

بنابراين ، فرآيند علمي انتخاب مديران ، نيازمند تهيه بانك اطلاعات مديران است . اما براي شناسايي افراد شايسته براي احراز مشاغل خاص در هرسازمان ، قبل از هرچيزلازم است شاخص هاي هرشغل بطور عيني و دقيق مشخص گردند. به عبارتي ، هرشغل بايد تجزيه و تحليل گردد و وظايف و مهارت ها و تخصص هاي لازم براي احراز آن مشخص و برمبناي اين شاخص ها ، افراد شايسته مورد ارزيابي و گزينش قرارگيرند.

دراين راستا در صنعت برق ، شركت مادرتخصصي توانير با توجه به اساسنامه جديد و تشخيص ضرورت بكارگيري روش علمي درانتخاب مديران ، از اواسط سال 81 نسبت به جمع آوري و تكميل اطلاعات درخصوص وضعيت تحصيلي ، تجربي و جمعيتي مديران اقدام نموده است . به عنوان اولين قدم براي افزايش صحت و دقت فرآيند انتخاب مديران ارشد صنعت برق ، با همكاري صاحبنظران و متخصصان مديريت و روانشناسي سازماني ، مطالعه گسترده اي را درجهت نحوه شناسايي و ثبت توانايي هاي خاص و ويژگي ها در شركت هاي مديريتي آغاز نموده است و بانك اطلاعات مديران صنعت برق را تشكيل داده است . مسلماً چنين اطلاعاتي ، درافزايش صحت و دقت فرآيند انتخاب مديران صنعت برق ياري دهنده و ضروري است .

در طرح حاضر كه در ادامه طرح قبلي مي باشد ضمن افزايش كمي تعداد مديران موجود در بانك اطلاعات مديران از حدود400 نفر به بيش از1200 نفر ، تلاش شده است تا درارزيابي مديران درچارچوب مركز ارزيابي از روشها و ابزارهاي معتبرو مناسب استفاده شود. با جمع آوري اطلاعات لازم همچنين زمينه لازم براي توسعه و توانمندسازي و ارتقاي قابليت هاي مديران را فراهم مي سازد .

اهداف طرح تهيه بانك اطلاعات مديريت


هدفهاي كلي


1- شناخت مديران مناسب در شركت هاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي توانير براي احراز عضويت هيئت مديره شركت هاي برق منطقه‌اي، توزيع و توليد

2- كمك به شناسايي نيازهاي آموزشي مديران مشمول طرح در جهت تدوين برنامه‌هاي توانمندسازي

هدفهاي اختصاصي


1- تعيين مولفه‌هاو شاخص‌هاي اندازه‌گيري و نمره‌هاي وزني آنها

2- تهيه ابزار و روش هاي معتبر سنجش و اندازه‌گيري هر يك از شاخص‌ها و مولفه‌ها

3- ارزيابي كاركنان براساس مولفه‌ها و شاخص‌هاي اندازه‌گيري

4- تهيه بانك اطلاعات مديران صنعت برق و نرم‌افزار گزارش‌گيري

5- شناسايي مديران شايسته صنعت برق براي احراز پست‌هاي مديريتي

6- شناسايي استعدادهاي صنعت برق براي پست‌هاي مديريتي

7- زمينه‌سازي براي تعيين نيازهاي آموزشي و مهارتي مديران در راستاي پرورش و توانمندسازي آنها

چارچوب


در طرح حاضر، به منظور تهيه بانك اطلاعات مديران صنعت برق در چهار حوزه، هشت خوشه و بيست و هفت مؤلفه از طريق شاخص‌هاي اندازه‌گيري و با روش هاي بررسي سوابق، مصاحبه، پرسشنامه، موقعيت هاي مديريتي، ارزيابي فرادست و بحث گروهي بدون رهبر ارزيابي شدند. نتايج بدست آمده پس از آماده‌سازي به بانك اطلاعات مديران وارد گرديد. به منظور گرفتن گزارش هاي فردي و گروهي براي مشاغل عضو هيئت مديره شركت هاي برق منطقه‌اي، توزيع و توليد به داده‌هاي پايه با دو روش، نمره‌هاي وزني اعمال مي‌شود:

1- اعمال نمره وزني براساس تحليل مشاغل مديريتي و نظر خبرگان

2- اعمال نمره وزني نظر مديريت با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice

جمعيت مورد بررسي


در اين طرح 1256 نفر از مديران شركت هاي زيرمجموعه شركت توانير كه در دو سطح مياني و ارشد مشغول به كار مي‌باشند، از سوي معاونت منابع انساني شركت توانير معرفي شدند. سپس اين مديران ارزيابي شدند و در پايان اطلاعات مربوط به آنها به بانك اطلاعات مديران صنعت برق انتقال يافت.

آموزش كاركنان صنعت برق


آمار آموزش­هاي كاركنان صنعت برق در سال 88، در سه سطح كارشناسي، كارداني و كارگري به طور خلاصه در جدول زير ارائه شده است :

شماره (3)عملكرد سال 1388

سطح كارگري

سطح كارداني

سطح كارشناسي

 

نفرماه كل

تعداد دوره

نفرماه كل

تعداددوره

نفرماه كل

تعداد دوره

186

94

988

569

2139

2341

دولتي(1)

5

12

16

20

31

44

درصد

688

180

3641

900

2093

986

توليد

17

22

59

32

30

18

درصد

3225

540

1496

1371

2690

2043

توزيع

79

66

24

48

39

38

درصد

4099

814

6126

2840

6921

5370

مجموع

24

9

36

31

40

60

درصد


بر اين اساس، در سال 88 مجموع كل آموزش هاي انجام شده براي كاركنان صنعت برق حدود 17000 نفر ماه مي‌باشد كه شامل حدود9000 دوره مي‌باشد. سطح كارشناسي با در اختيار داشتن 60 درصد تعداد دوره‌ها و 40 درصد از آموزش‌ها در صد بيشتري را نسبت به دو سطح ديگر (كارداني و كارگري) در اختيار داشته است. بيشترين سهم آموزش در شركت هاي مديريت توليد، شركت هاي توزيع و شركت هاي دولتي به ترتيب مربوط به سطح كارداني، كارگري و كارشناسي مي‌باشد

(1) شركت هاي دولتي شامل :

شرکتهای برق منطقه ای ،سانا،سابا،مديريت شبکه،سازمان توسعه برق ايران و شرکت تعميرات نيروگاهی ايران می باشد.