شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
عملکرد سالیانه > فن آوری اطلاعات

عملكرد فعاليت هاي فن آوري اطلاعات و آمار در صنعت برق طي سال 1388


واحدهاي فن آوري اطلاعات و آمار جهت تأمين اطلاعات و آمار مورد نياز در راستاي اهداف صنعت برق در شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه تشكيل گرديده است كه كمك شايان توجهي به امر پشتيباني و افزايش بهره وري فعاليت هاي صنعت برق مي نمايند.

مسئولين شركت توانير با اعمال حاكميت فن آوري اطلاعات و با ايجاد كميته هاي موردنياز ، نظارت و هماهنگي فعاليت هاي فن آوري اطلاعات شركت ها را دنبال نموده اند ، اين فعاليت ها طي سال 1388 به شرح زير بوده‌اند:

Ø سند راهبردي- حاكميت فن آوري اطلاعات- معماري سازماني


به منظور اعمال حاكميت و همسوسازي فعاليت هاي فن آوري اطلاعات با صنعت برق و جلوگيري از موازي كاري پروژه هاي فن آوري اطلاعات طي جلساتي با شركت هاي زيرمجموعه، بودجه ي فن آوري اطلاعات تدوين مي شود كه جدول زير نمايانگر بودجه‌هاي تخصيص يافته طي سال 86-89 است كه در كل رشد 41 درصد را نشان مي‌دهد. در سال 1388 مبلغ 540 ميليارد ريال براي 1700 فعاليت و پروژه فن‌آوري اطلاعات اختصاص يافته است و براي سال 1389 اين مبلغ حدود 700 ميليارد ريال بوده است. حدود 70% اين بودجه سرمايه اي بوده است و كمتر از يك درصد بودجه صنعت برق است . ضمناً شاخص هاي جهاني حدود 4% مي باشد. جدول شماره (4) بودجه مصوب شركت ها را براي فن آوري اطلاعات در سال هاي 86 تا 89 نشان مي دهد.

جدول شماره (4)بودجه مصوب شركت ها را براي فن آوري اطلاعات در سال هاي 86 تا 89

متوسط رشد سالانه (درصد)

1389 (ميليون ريال)

1388 (ميليون ريال)

1387 (ميليون ريال)

1386 (ميليون ريال)

بودجه مصوب شركت ها

10

139،190

124،695

120،537

105،858

برق منطقه اي

33

88،290

66،485

62،560

37،882

مديريت توليد برق

72

452،650

324،757

295،054

89،015

توزيع نيروي برق

10

12،430

12،000

11،760

9،430

توانير

15

11،010

13،292

9،810

7،333

ساير شركت ها

41

703،570

541،229

499،721

249،517

جمع


همزمان با بررسي هاي بودجه، اطلاعات مربوط به پروژه هاي فن آوري اطلاعات گردآوري شده است و بصورت گزارش هاي آماري در اختيار شركت ها و روي سايت ICT شركت توانير قرار داده مي شود.

پروژه هاي پايلوت و مهم در طي سال مورد ارزيابي و بازديد قرار مي گيرد و نتايج آن ها در اختيار شركت ها قرار داده مي شوند.

برون سپاري


مطابق سياست هاي صنعت برق و باتوجه به كوچك سازي، محدوديت ساختار، مشكلات جذب نيروي انساني، انجام فعاليت هاي فن آوري اطلاعات برون سپاري شده و با انعقاد 81 قرارداد به ارزش حدود 5/19 ميليارد ريال از خدمات پيمانكاران و مشاوران درشركت توانير استفاده شده است.

Ø سياست هاي شوراي فن آوري اطلاعات


با رهنمودهاي وزارت فن آوري اطلاعات و ارتباطات و وزارت نيرو به منظور هم افزايي و استفاده از تجربيات و جلوگيري از دوباره كاري ، سياست هاي فن‌آوري اطلاعات در توانير تعيين گرديده است و دستورالعمل هايي تهيه و به شركت هاي زيرمجموعه ابلاغ شده است . يكي از سياست‌ها تشكيل شوراهاي فن آوري اطلاعات باحضور مديرعامل و معاونين شركت‌هاي زيرمجموعه و واحد فن آوري اطلاعات مي باشد كه به منظور هماهنگي با سياست هاي انفورماتيك وزارت نيرو و شركت توانير و همچنين تصميم گيري، هدايت و حمايت و هماهنگي فن‌آوري اطلاعات در شركت ها بوده است و اين مهم در اكثر شركت‌هاي زيرمجموعه عملي شده است.

Ø پروژه ERP


به موازات فعاليت هاي توسعه ي سيستم هاي اطلاعاتي و باتوجه به روند رو به رشد و موفقيت پروژه هاي ERP در دنيا ، جهت پياده كردن سيستم هاي جامع و يك پارچه و همچنين تعميم آن در ساير شركت هاي زيرمجموعه، اين پروژه تعريف و اجراي آن به عنوان پايلوت به شركت برق منطقه اي آذربايجان محول شده است. درحال حاضر مجوز شوراي اقتصاد اخذ شده است و قرارداد با مجري‌انتخاب شده در حال مبادله مي باشد.

Ø نيروي انساني


در بخش فن‌آوري اطلاعات صنعت برق حدود 460 نفر مشغول بكار مي باشند كه حدود 76% آنها ثابت و در ساختار سازماني وجود داشته و 24% آنها بعلت نياز و باتوجه به محدوديت هاي ساختاري از خدمات بيرون استفاده شده اند.

باتوجه به محدوديت ساختار و مشكلات جذب و حجم فعاليت ها ، كاركنان فن آوري اطلاعات صرفاً مديريت فعاليت هاي فن آوري اطلاعات را به عهده دارند و توسعه و نگهداشت پروژه هاي فن آوري اطلاعات بيرون از شركت انجام مي گردد.

Ø برگزاري گردهمايي ساليانه، سمينارهاي تخصصي، جلسات مشاوره


اقدامات ديگر صنعت برق ، برگزاري ساليانه گردهمايي فن آوري اطلاعات به منظور جلوگيري از موازي كاري، تبادل تجربيات و ارائه فن آوري هاي جديد و راهنمايي واحدها ، باتوجه به اشتراك تجربيات شركت هاي ديگر مي باشد كه با ارائه ي خدمات مشاوره اي و تخصصي همراه بوده است.

Ø تأمين اطلاعات مديريت


به منظور تامين اطلاعات موردنياز مديران و كارشناسان در هر سال برنامه هاي كاربردي جهت برنامه ريزي، تصميم گيري، نظارت و ارزيابي واحدهاي ستادي به مجموعه سيستم ها اضافه مي شود. بدين ترتيب در حوزه هاي مالي، اداري، توليد، توزيع، منابع انساني و برنامه ريزي در توانير ، جمعاً 62 سيستم در حال توسعه و پشتيباني مي باشد كه اكثر آنها تحت وب و پورتال بوده اند.

جدا از موارد ذكر شده فوق ، سيستم هاي اطلاعاتي موردنياز شركت هاي زيرمجموعه نظير خدمات مشتركين‌، Call Center، سيستم هاي پرسنلي، سيستم هاي مالي و اداري، تعميرات، انبار و اتوماسيون اداري در شركت هاي زيرمجموعه در سال 1388 راه اندازي شده اند كه به علت تعداد زياد آن از ذكر آنها خودداري مي گردد . در سال 1388 در صنعت برق 1700 پروژه و فعاليت موجود و جديد در دست اجرا بوده اند و يا تعريف شده اند كه در سال 1389 اين تعداد به 2200 مورد افزايش پيدا كرده است.

Ø وب سايت و اينترنت


وضعيت سايت هاي مستقر در صنعت برق به شرح جدول (5) است و حدود 90% شركت هاي زيرمجموعه داراي سايت هستند.

جدول (5) وضعيت توسعه سايت هاي اينترنتي شرکت هاي زيرمجموعه

سال 88

سال 87

سال 86

سال 85

تعداد کل شركت ها

شرکت

تعداد سايتهاي با دامنه ir

تعداد سايتها

16

16

16

16

16

16

برق منطقه اي

18

21

15

10

4

31

توليد

35

39

39

34

31

39

توزيع

9

9

9

9

7

9

ساير

87

85

79

69

58

95

جمع

82

90

83

73

61

100

درصد


ضمناً اكثر كارشناسان نيز امكان استفاده از اينترنت را دارند. به منظور اطلاع رساني فعاليت هاي ستادي و هماهنگي، براي كليه واحدهاي ستادي و فعاليت هاي مهم، زير سايت هاي مختلفي تعريف شده است. در سال هاي 1387 و 1388 سالانه تعداد 8 زير سايت به مجموعه زيرسايت هاي توانير اضافه شده است. همچنين به كليه سايت هاي شركت هاي زيرمجموعه نيز زير سايت هاي ديگري به منظور اطلاع رساني فعاليت ها و هماهنگي در واحدهاي زيرمجموعه خود طي سال 1388 اضافه شده است كه به علت طولاني شدن از درج آن ها خودداري مي شود. ضمناً حدود 60% ميزباني وب سايت‌ها در داخل كشور مي باشند.

ارائه خدمات الکترونيکي


در راستاي تشکيل دولت الکترونيکي ،اطلاع رساني و ارائه خدمات به مردم در شرکت هاي برق منطقه اي و شرکت هاي توزيع نيروي برق در زمينه هايي مانند درخواست انشعاب ،پرداخت الکترونيکي قبوض ،خدمات پشتيباني شامل واگذاري ، جمع آوري ،قطع و اصلاح انشعاب صدور قبض (المثني) تسويه حساب تغيير نام جابجايي کنتورو... به شرح جدول (6)صورت گرفته است:

جدول (6)آمار خدمات الكترونيكي شركتهاي برق منطقه اي و توزيع

ساير خدمات الكترونيكي

پرداخت الكترونيكي قبوض

درخواست انشعاب

نام شركت

تعاملي

اطلاع رساني

تعاملي

اطلاع رساني

21

20

9

12

18

شركتهاي توزيع

10

-

-

-

-

شركتهاي برق منطقه اي


كيوسك اطلاعاتي


به منظور اطلاع رساني و تعامل با وب سايت توانير، باتوجه به صفحه شخصي براي افرادي كه از نظر شغلي رايانه ندارند و مراجعين، كيوسك اطلاعاتي در توانير و شركت هاي زيرمجموعه نصب شده است.

به منظور دسترسي به اطلاعات و استفاده از سرويس هاي اطلاعاتي ، جهت استفاده مديران ، كاركنان ، مشتركين و كليه ذينفعان صنعت برق كميته اي به منظور راهبري و توسعه پورتال ها و استفاده از معماري سرويس گرا (SOA) تشكيل شده است.

Ø مراكز رايانه ديسپاچينگ


اين مراكز به نيروگاه ها و پست ها متصلند و بصورت Real Time كليه اطلاعات شبكه برق را جمع آوري مي كنند كه جدا از كنترل و نظارت تجهيزات شبكه، امكان جمع‌آوري اطلاعات ، ذخيره و گزارش گيري را براي كليه واحدهاي صنعت برق فراهم مي آورند.

اين مراكز در شركت توانير، شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع نصب و بهره برداري شده و به يكديگر نيز متصل هستند.

Ø سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) حوزه انتقال و فوق توزيع


در پي تصميمات گرفته شده در كميته راهبري متشكل از شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه و مشاور، پياده‌سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي در كليه شركت هاي برق منطقه اي دنبال شد. اين فعاليت شامل سياست گذاري تهيه نظامنامه فن آوري اطلاعات مكان محور صنعت برق، تدوين شاخص هاي موردنياز براي نظارت بر انجام فعاليت هاي مرتبط با پياده سازي GIS، استانداردها، دستورالعمل ها، عارضه يابي مشكلات، پياده سازي، مدل پايگاه داده ها، تدوين شرح وظايف، آموزش، انتخاب نرم افزار، ارزيابي پيمانكاران، ارائه مشاوره و نظارت و ارزيابي بوده است. در حال حاضر كليه 16 شركت برق منطقه‌اي در پياده سازي GIS حدود 68% پيشرفت داشته اند. در سال 1388 مبلغ 33 ميليارد ريال بودجه به امر GIS تخصيص يافت و براي سال 1389 اين بودجه مبلغ 25 ميليارد ريال پيش بيني شده است. طي سال جاري سايت GIS ، جهت اطلاع رساني فعاليت ها به روز شده اند. فعاليت هاي اين بخش نيز مورد توجه ساير سازمان هاي داخل كشور بوده است و اطلاعات و تجربيات اين بخش در اختيار آنها قرار گرفت.

همچنين فعاليت هاي پروژه (NSDI) نيز در صنعت برق تعريف شد و طي جلسات هماهنگي NSDI كشوري با شوراي عالي نقشه برداري كشور نيز همكاري مي شود.

Ø سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) حوزه ي توزيع


با تشكيل كميته ي راهبري و استفاده از مشاوران ، در سال 1388 سيستم GIS در 38 شركت توزيع برداشت اطلاعات تا سطح فشار متوسط شبكه و براي 19 شركت توزيع تا سطح مشتركين انجام پذيرفت.

ارتباط با نرم افزارهاي نصب شده مثل نرم افزار خدمات مشتركين Contact Center ونرم افزارهاي محاسباتي مثل Digsilent, Sincal نيز دنبال شده است و از طريق سايت GIS توزيع هماهنگي و اطلاع رساني شده اند.

در سال 1387 بودجه اختصاص يافته مبلغ 100 ميليارد ريال بوده است و براي سال 1388 به مبلغ 120 ميليارد ريال جاري و سرمايه اي رسيده است.

Ø پشتيباني فني


از فعاليت هاي ديگر واحدهاي فن آوري اطلاعات صنعت برق ، راه اندازي Data Center و مديريت Server ها و شبكه بوده است.

نگهداري سخت افزارها، پشتيباني، رفع اشكال نرم افزارها و شبكه آنها، خريد تجهيزات مورد نياز و بررسي نياز كاربران از ديگر وظايف اين واحدها در صنعت برق بوده است.

امنيت تبادل اطلاعات (ISMS) همراه با تشكيل كميته امنيت اطلاعات ، در شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه از ديگر فعاليت هايي بوده كه در صنعت برق اقدام شده است.

استانداردسازي فرآيندهاي مديريت فن آوري اطلاعات


باتوجه به گستردگي و حجم خدمات و به منظور افزايش كمي و كيفي سرويس دهي واحدهاي شركت توانير و اعمال مديريت بر نحوه ارايه خدمات، پروژه استاندارد‌سازي فرايند هاي مديريت فن‌آوري اطلاعات بر اساس استاندار ITIL در دستور كار دفتر فن‌آوري اطلاعات و آمار قرار گرفته است. رئوس كلي اهداف پروژه بشرح ذيل مي باشد:

بهبود كيفيت سرويس دهي به متقاضيان خدمات

كاهش هزينه‌هاي ارائه خدمات در بلند مدت

افزايش توان ارائه خدمات

استفاده بهينه از منابع (اعم از تجهيزات و نيروي انساني)

استفاده مناسب از توان نيروهاي تخصصي و افزايش كارائي تيم‌هاي فني

ارتقاء روحيه كار تيمي

بهبود گزارش‌دهي به مديريت

Ø شبكه


به سبب اهميت توسعه و تكميل شبكه‌داده شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه و يك پارچه‌سازي شبكه داده برق كشور در سال 1388 مبلغ 4/205 ميليارد ريال بودجه به حوزه شبكه داده برق كشور تخصيص يافته و براي سال 1389 اين مبلغ 7/241 ميليارد ريال بوده است، كه تقريباً رشد 7/17 درصدي را نشان مي‌دهد. از اين مبلغ حدود 68% بودجه سرمايه‌اي و 4/6% بودجه اشتراك اينترنت و 6/5% بودجه اشتراك سرويس هاي مخابراتي جهت ارتباطات شبكه گسترده مي‌باشد.

فعاليتهاي اين حوزه طي سال 1388 به شرح زير است:


 • تشكيل كميته راهبري شبكه داده برق كشور متشكل از شركت توانير، شركت هاي زيرمجموعه و مشاور با اهداف:
 • ارتقاء فن‌آوري اطلاعات در صنعت برق کشور جهت بهينه‌سازي و به روزرساني شبکه داده برق کشور
 • سياست‌گذاري به منظور استفاده بهينه از شبکه داده برق کشور
 • نظارت بر فعاليت هاي شركت هاي زيرمجموعه صنعت برق در زمينه شبكه‌هاي رايانه و بسترهاي انتقال داده به منظور افزايش بهره‌وري
 • فاز اول ارائه طرح توسعه و تكميل شبكه گسترده يك پارچه داده برق كشور شامل شناسايي نيازها و انتظارات و تعيين وضعيت موجود شبكه مي باشد كه از مزاياي اجراي اين پروژه تحليل ترافيكي و ارائه مدل مفهمومي شبكه گسترده برق كشور است(در دست اقدام).
 • فاز اول تهيه متدولوژي طراحي شبكه داده توانير و شركتهاي زيرمجموعه انجام گرفت كه در آن متدولوژي طراحي شبكه‌هاي داده صنعت برق و جزئيات آن بر اساس شناسايي و جمع‌آوري نيازمندي هاي سازمان و تعيين وضعيت موجود شبكه مشخص شده است. از فوايد به كارگيري اين متدولوژي در صنعت برق استخراج نيازمنديها و سرويسهاي موجود و آتي شبكه داده صنعت برق و وضعيت شبكه داده موجود در چارچوب و قالب مشخص مي‌باشد.
 • نظام آدرس‌دهي IP در شبكه گسترده صنعت برق به منظور يك پارچه‌سازي و تسهيل سرويس‌دهي تهيه گرديد . اين شبكه داراي مزاياي نظام‌مندي ساختار آدرسهاي كليه اجزاي تشكيل دهنده شبكه صنعت برق مي باشد كه در راستاي تسهيل پيكربندي مسيريابي و كاهش سطح پيچيدگي منابع سخت‌افزاري موردنياز براي راه‌اندازي سرويسها كاربرد دارد.
 • وزارت نيرو، شركت توانير، شركت مديريت شبكه برق ايران، 15 شركت برق منطقه‌اي، شركت هاي توزيع تهران بزرگ و استان خراسان رضوي و شركت هاي مديريت توليد شهيد رجائي و نيروگاه هاي گازي خراسان از طريق سرويس هاي زيرساخت فيبرنوري صنعت برق و شركت مخابرات ايران به شبكه داده برق كشور متصل هستند.

Ø خدمات مشتركين


كميته خدمات مشتركين با حضور نمايندگان دفتر فن آوري اطلاعات، دفتر خدمات مشتركين ، معاونت هماهنگي توزيع ، مديران خدمات مشتركين و منتخب شركت هاي توزيع تشكيل شد و به موارد زير پرداخت:

- ارزيابي وضع موجود و مشكلات و نيازها و نقاط ضعف و قوت سيستم خدمات مشتركين

- تهيه ي شاخص ها و ارزيابي نرم افزار خدمات مشتركين ، با توجه به اين كه ‌هم اكنون 9 شركت به ارائه نرم افزار صدور قبض و خدمات مربوطه مي پردازند.

- امكان سنجي تشكيل بانك اطلاعات ملي مشتركين از اطلاعات كليه مشتركين كشور

- امكان سنجي خدمات غيرحضوري به روستاييان

- شناسايي مشكلات مربوط به سيستم هاي خدمات مشتركين نظير استانداردها، اقلام اطلاعاتي و قراردادهاي تيپ كه بتدريج در كميته بايستي به آن پرداخته شود

Ø پروژه ويدئوكنفرانس


باتوجه به افزايش تشريك مساعي و برگزاري جلسات متعدد هماهنگي و تصميم گيري بين واحدهاي صنعت برق، بخصوص مديران ارشد و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه و زمينه هاي كاربردي مختلف از قبيل مديريت بحران و آموزش ، با وجود تعدد شركت هاي زيرمجموعه ، پروژه ويدئوكنفرانس صنعت برق براي ارتباط كليه واحدهاي صنعت برق تعريف شد.

نظر به زيرساخت و پهناي موردنياز و تهيه و طراحي تجهيزات مناسب برخوردار از امنيت كافي ، از قبيل امكانات فيبرنوري صنعت برق، MPLS، شركت مخابرات و امكانات راديوئي بررسي ها و اقدامات گسترده اي آغاز شده است.

درحال حاضر پروژه پايلوت آن در حوزه مديران ارشد وزارت نيرو و توانير و چند شركت برق منطقه اي در دست اقدام مي باشد.

اميد مي رود اين پروژه تا پايان سال 1389 عملياتي شود.

Ø اتوماسيون اداري


جهت اقدامات مربوط به دولت اكترونيك و حذف فيزيكي كاغذ، تبادل مكانيزه مكاتبات بين شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه آن ، با استفاده از پروتكل ECE اقداماتي به شرح زير در دستور كار قرار گرفت:

- تهيه دستورالعمل و شاخص هاي ارزيابي سيستم هاي اتوماسيون اداري با توجه به بررسي و ارزيابي سيستم هاي اتوماسيون اداري موجود در بازار ايران و امتيازدهي و رتبه بندي آنها

- تهيه دستورالعمل و ابلاغ بخشنامه هاي موردنياز

- جلسات هماهنگي با مديران و كاركنان شركت توانير و مسؤولين اتوماسيون اداري شركت هاي زيرمجموعه

- آموزش كاربران دبيرخانه، مسؤولين دفاتر، كارشناسان و مديران

درحال حاضر وضعيت موجود ارتباط سيستم اتوماسيون اداري درجدول زير درج شده است:

جدول (7)تعداد شرکتهايی که به صورت توماسيون اداري مکاتبه می کنند

تعداد شركت هايي كه بصورت ECE مكاتبه مي كنند

تعداد شركت

نام شركت

1

1

توانير

16

16

برق منطقه اي

10

32

مديريت توليد برق

33

38

توزيع نيروي برق

4

4

ساير شركت ها

64

91

جمع


Ø ساماندهي و ارزيابي فعاليت هاي فن آوري اطلاعات توزيع


به منظور ساماندهي فعاليت هاي اين حوزه، وضع موجود فن آوري اطلاعات در شركت‌هاي توزيع باهمكاري دفتر مهندسي توزيع و دفتر فن آوري اطلاعات و آمار و شركت هاي توزيع منتخب، موردتحليل قرار گرفت و پروژه هاي لازم براي ساماندهي اين بخش تعريف شد.

ارزيابي عملكرد فن آوري اطلاعات شركت هاي توزيع در بخش فن آوري اطلاعات براساس مدل EFQM با همكاري دفاتر فن آوري اطلاعات و آمار ستاد و شركت هاي توزيع از طرف دفتر برنامه ريزي توزيع انجام شد.

جلسات كميته راهبري فن آوري اطلاعات توزيع باحضور مديران و كارشناسان دفتر فن آوري اطلاعات ، دفتر مهندسي برنامه ريزي و بهره برداري معاونت توزيع و شركت هاي زيرمجموعه توزيع منتخب در سال 1388 تشكيل گرديد.

Ø ارائه گزارش هاي اطلاعاتي و آماري


شركت توانير با تهيه 10 گزارش اطلاعاتي و آماري به تامين نيازهاي مديران و كارشناسان و ديگر سازمان هاي دولتي مي پردازد كه قسمت اعظم نيازهاي آن ها را تأمين مي كند. اين گزارش ها بصورت فارسي و لاتين و روي CD و در وب سايت توانير كه يك سايت مستقل آماري است (http://amar.tavanir.org.ir) نيز عرضه مي شود. اين گزارش ها از منابع مهم اطلاع رساني، برنامه ريزي و تصميم گيري و كنترل در صنعت برق و ساير شركت هايي كه به نحوي با صنعت برق كار مي كنند مي باشد.

كليه شركت هاي برق منطقه اي و بعضي از شركت هاي مديريت توليد و توزيع نيز گزارش هاي ساليانه خود را تهيه و روي وب‌سايت‌هاي حوزه فعاليت قرار مي دهند.

Ø مديريت اسناد (EDMS)


نظر به مفاد مشروحه در سند چشم انداز 20 ساله كشور و اعلان سياست هاي كلان ، مبني بر خدمات الكترونيكي اطلاعات به متقاضيان و توجه به لزوم طرح پدافند غير عامل و مديريت بحران در صنعت برق كشور و ضرورت حفظ و نگهداري اسناد و مدارك به عنوان دارايي هاي با ارزش و تمركز بر مديريت اسناد بسيار حياتي و حائز اهميت ، گروه مديريت اسناد معاونت منابع انساني و تحقيقات فعاليت هاي ساماندهي اسناد در حوزه هاي فني ، حقوقي ، مالي ، مشتركين و پرسنلي را بطور جدي در دستور كار خود قرار داده است و براي هر بخش سياست ها و برنامه هاي راهبردي جداگانه اي در نظر گرفته شده است. به منظور دستيابي به اين مهم كميته هاي تخصصي با حضور نمايندگان پيشكسوت و با تجربه از شركت هاي زير مجموعه صنعت برق تشكيل گرديده است تا نظارت هاي لازم را بر مديريت و ساماندهي اسناد مختلف صنعت برق از مرحله سياست گذاري ها تا تدوين و اجراي دستورالعمل ها اعمال نمايند. دستورالعمل هايي كه تا كنون در اين زمينه تدوين شده اند به شرح زير مي باشند :

1) نظامنامه مديريت اسناد فني صنعت برق

2) دستورالعمل توليد و توزيع اسناد فني نيروگاه هاي گازي ، بخاري و سيكل تركيبي

3) دستورالعمل توليد و توزيع اسناد فني خطوط و پست هاي 400 و 230 كيلو ولت

4) دستورالعمل توزيع اسناد فني خطوط و پست هاي 132 و 63 كيلو ولت جديد الاحداث

5) دستورالعمل حفظ و نگهداري ، سرويس دهي و امحاء اسناد فني تأسيسات صنعت برق

6) دستورالعمل نظارت بر مديريت اسنادفني تأسيسات صنعت برق

7) دستورالعمل ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي پرونده هاي حقوقي

8) دستورالعمل ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي پرونده هاي مشتركين شركت هاي توزيع نيروي برق

9) پيش نويس دستورالعمل ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي پرونده هاي پرسنلي

10) پيش نويس دستورالعمل ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي پرونده هاي حراست

در بخش اجراي فعاليت هاي مرتبط با ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي در دفاتر مختلف شركت توانير و شركت هاي زير مجموعه در حال حاضر ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي اسناد فني در 6 شركت برق منطقه اي خاتمه يافته است ، در 6 شركت در حال اجرا است و در 4 شركت ديگ هم آغاز شده است و در رابطه با شركت هاي مديريت توليد نيروي برق پروژه ساماندهي در 12 شركت به پايان رسيده است ، در 8 شركت در حال انجام است و در 12 شركت شروع شده است. در دفتر حقوقي و كارگزيني شركت توانير ساماندهي فيزيكي و الكترونيكي پرونده هاي مربوطه به اتمام رسيده است و در دفتر حراست در حال انجام مي باشد. ضمناً در ساير بخش هاي اسنادي نيز دستورالعمل هاي اجرايي ، تدوين شده و پس ازتأييد در كميته مربوطه و تصويب در هيأت مديره محترم توانير به شركت هاي زير مجموعه ابلاغ خواهد شد. به همين منظور گزارش هاي مستمري از روند كار ساماندهي شركت ها در دوره هاي زماني مشخص تهيه شده است و بر اساس آن كليه شركت ها با توجه به امتياز‌هاي كسب شده رتبه بندي شده اند.

به منظور استفاده از فناوري هاي نوين و سهولت در دسترسي به اسناد ، نرم افزارهاي مناسب مديريت اسناد پس از ارزيابي هاي لازم شناسايي شده است و در سطح صنعت برق در حال استفاده مي باشند. شايان ذكر است در همين راستا سايت گروه مديريت اسناد به آدرس www.tavanir.org.ir/tech-doc طراحي شده است كه شامل: بانک اطلاعات اسناد فني صنعت برق ، كليه مكاتبات، دستورالعمل هاي تدوين شده، صورتجلسات و مستندات مرتبط با مديريت اسناد مي باشد.

Ø كتابخانه صنعت برق و مديريت دانش


كتابخانه صنعت برق


كتابخانه شركت توانير يك نهاد اطلاع رساني كه زير نظر دفتر فناوري اطلاعات و آمار فعاليت مي نمايد. اين كتابخانه براي پشتيباني فعاليت هاي مديريتي و تحقيقاتي شركت مادر تخصصي توانير و شركت هاي تحت پوشش و كمك به افزايش سطح دانش و كارايي مديران و كارشناسان با بهره گيري از دانش روز صنعت برق فعاليت مي نمايد. دامنه موضوعي اين كتابخانه برق-قدرت، الكترونيك، مكانيك، كامپيوتر، عمران ... را شامل مي شود. خدمات الكترونيكي اين كتابخانه از طريق پايگاه هاي اطلاعاتي نظير Science Direct و IEEE و بانك استانداردها : IEC, IEEE, ASTM, ISO, ANSI, DIN, BSI انجام مي شود. پايگاه مقالات فارسي (نمامتن) در برگيرنده كليه مقالات نشريات فارسي نظير تدبير، مديريت توسعه، گزيده مديريت ... به صورت تمام متن از طريق اينترانت توانير قابل دسترسي است. منابع كتابخانه شامل 7000 جلد كتاب فارسي، 5500 جلد كتاب لاتين، 6000 جلد گزارش علمي-فني دفاتر، 300 جلد پايان نامه، تعداد 3000 لوح فشرده از نرم افزارهاي كاربردي و آموزشي، 57 عنوان نشريه فارسي و لاتين، 1000 عنوان كتاب الكترونيكي، در مجموع بالغ بر 23000 مدرك در نرم افزار كتابخانه (پارس آذرخش) قابل جستجو مي باشد.

مديريت دانش


به كارگيري مديريت دانش يكي از مهمترين عوامل موفقيت سازمان ها در شرايط رقابتي و عصر دانايي است. اهميت اين موضوع به حدي است كه شماري از سازمان ها دانش موجود را اندازه گيري مي كنند و به منزله سرمايه فكري سازمان و نيز به عنوان شاخصي براي درجه بندي سازمان ها در گزارش هاي خود منعكس مي سازند. اين موسسات استقرار مديريت دانش در سازمان را به عنوان بخشي از استراتژي سازمان ضروري مي دانند. به كارگيري اصول مديريت دانش، ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني، حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار، نهادينه سازي فرهنگ سازماني از سياست‌هاي نظام اداري با محوريت مديريت دانش

فعاليت هاي انجام شده در شركت توانير در زمينه مديريت دانش به شرح زير است:


طراحي سايت مديريت دانش http://www.tavanir.org.ir/km

برگزاري كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي باحضور كارشناسان و مديران ارشد صنعت برق

تشكيل كميته تخصصي مديريت دانش صنعت برق با شرح وظايف و اهداف زيربا حضور نمايندگان از دفاتر مختلف توانير و شركت هاي زير مجموعه ( توليد، توزيع و انتقال) و برگزاري تعداد 8 جلسه

تهيه و تدوين نظام نامه ، دستورالعمل و آئين نامه هاي مورد نياز مديريت دانش


 • ايجاد فرهنگ تسهيل و تبادل دانش در سازمان از طريق برگزاري سمنيار و كارگاه هاي آموزشي
 • انتخاب سه شركت زير مجموعه صنعت برق ( توليد، توزيع و انتقال) به صورت پايلوت به منظور استقرار و اجراي نظام مديريت دانش
 • اخذ دانش از خبرگان پر سابقه و ايجاد بانك اطلاعات متخصصين صنعت برق
 • زمينه سازي انتقال تجارب فردي و سازماني
 • برداشت دانش و تجربه افراد متخصص بعد از جدايي از سازمان
 • طبقه بندي و دسترسي مستندات دانش سازماني
 • ايجاد نقشه دانش سازماني و نقشه دانش كاران سازمان