شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

بیانیه توافق سطح خدمت

در تارنمای شرکت مادر تخصصی توانیر خدمات در انواع و به شرح زیر ارائه می گردد:

خدمات اطلاع رسانی :

- مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق

- اطلاعات مورد نیاز مشتریان برق برای مدیریت مصرف

- ارائه خدمات به کارکنان و کاربران از طریق صفحه شخصی

- تعرفه های برق در سال های 1389 تا 1394

- قوانین و مقررات

- جلسات و صورتجلسات

خدمات تعاملی :

- رسیدگی به شکایات

- محاسبه هزینه های برق مصرفی با تعرفه های سال های 1389 و 90 و 91 و 92 و 94

مسئولیت ارائه خدمت :

فراهم ساختن بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات ارائه شده به عهده دفتر فناوری اطلاعات و آمار- گروه برنامه ریزی شرکت توانیر می باشد.

مسئولیت کاربران :

بهره برداری و اعلام مشکلات استفاده از خدمت به میز خدمات شرکت توانیر می باشد.

درخواست خدمت :

از طریق ارسال نامه به مدیر دفتر فناوری اطلاعات و آمار و نیز میز خدمات شرکت می باشد.

دسترس پذیری :

این خدمات همواره دردسترس می باشند وموارداحتمالی خروج از دسترس،ازطریق تارنما اطلاع رسانی می گردد.

نگهداری و تغییرات خدمت :

در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود.

گزارش دهی ، بازبینی و ممیزی :

ارائه کننده سرویس سالانه و یا در دوره های زمانی درخواستی گزارش استفاده پرسنل بهره بردار از خدمات مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق و رسیدگی به شکایات و جلسات و صورتجلسات را ارائه خواهد نمود.

فسخ و پایان :

در زمان فسخ و پایان خدمت ، ارائه کننده ابتدا یک نسخه پشتیبان از اطلاعات بهره بردار تهیه نموده و سپس نسبت به قطع خدمت اقدام خواهد کرد.