شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

خدمات عمومی  >  پرداخت الكترونيكي قبوض


نحوه پرداخت از طریق دستگاه هاي خودپرداز
1. مشتر ي با قرار دادن کارت و رمز خود در دستگاهها، منو ي پرداخت قبوض را انتخاب مي نما يد.

2. در دستگاه ها ي خودپرداز مجهز به بارکد خوان، مشتر ي مي تواند با انتخاب گز ينه پرداخت از طر يق بارکد خوان، بارکد مندرج در قبض خود را به دستگاه نشان دهد.

3. دستگاه، شناسه قبض و نوع قبض و مبلغ قبض را جهت اخذ تاييد از مشتر ي به او نشان مي دهد.

4. در صورت تاييد مشتر يريال پرداخت قبوض انجام شده و رس يد به مشتر ي تحو يل داده مي شود.

5. چنانچه بارکد قبوض خوانده نشود يا دستگاه خودپرداز مجهز به بارکد خوان نباشد يا مشتر ي تمايلي به پرداخت بوسيله بارکد خوان نداشته باشد مي تواند گز ينه پرداخت بصورت دستي را انتخاب نموده و شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نما يد.

6. مجدداً دستگاه، شناسه قبض، نوع قبض و مبلغ قبض را جهت اخذ تاييد از مشتر ي به او نشان مي دهد.

7. در صورت تا ييد مشتر ي، پرداخت قبوض انجام شده و رسيد به مشتر ي تحو يل داده مي شود.