شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

خدمات عمومی  >  پرداخت الكترونيكي قبوض


نحوه پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه (SMS)
1. مشتر ي در قسمت پيام هاي (SMS) تلفن همراه خود پيامي با فرمت اعلام شده توسط بانک را جهت پرداخت قبوض وارد مي نما يد که در آن پيام، شناسه قبض، شناسه پرداخت، شماره حساب بانکي مشتر ي و رمز مشتر ي درج مي گردد.

2. پيام را به شماره موبايل بانک موردنظر ارسال مي نما يد.

3. تا ييد يه در يافت پيام از طرف بانک بر اي مشتر ي به همراه شماره پ يگ ير ي ارسال مي شود.

4. مشتر ي با ارسال مجدد شماره پيگير ي به بانک دستور پرداخت قبض خود را تکميل مي کند.