شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

خدمات عمومی  >  پرداخت الكترونيكي قبوض


نحوه پرداخت قبوض از طریق اينترنت
1. مشتر ي با ورود به سا يت بانک موردنظر و ورود شماره حساب و رمز اول و دوم خود وارد منو ي پرداخت قبوض مي شود

2. سپس نوع قبض موردنظر را انتخاب نموده شناسه قبض و شناسه پرداخت آن را وارد مي نما يد.

3. سيستم شناسه قبض، مبلغ قبض و نوع قبض را جهت اخذ تا ييد به مشتر ي نشان مي دهد.

4. پس از تا ييد نها يي سيستم شماره پيگير ي را به مشتر ي اعلام نموده و قبض موردنظر را پرداخت مي کند.