شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

خدمات عمومی  >  پرداخت الكترونيكي قبوض


نحوه پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه (WAP)
1. مشتر ي از طر يق موبا يل خود به ا ينترنت متصل مي شود، س ير مراحل، مشابه پرداخت قبض از طر يق ا ينترنت مي باشد.

تذکر: مشتر ي با يد مشترک خدمات Data شرکت ارتباطات ساير باشد.

نحوه پرداخت قبوض از طر يق پا يانه هاي فروشگاهي (POS)

1. مشتر ي با ورود کارت خود در دستگاه POS و انتخاب گز ينه پرداخت بر رو ي دستگاه اقدام به انتخاب نوع قبض مي نما يد.

2. سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد مي نما يد.

3. دستگاه مبلغ را به مشتر ي نما يش خواهد داد. با تاييد مشتر ي، دستگاه، رمز را درخواست نموده و در انتها به مشتر ي رسيد مي دهد.

لازم به ذکر است از آنجا که بانک ها هر يک بسته به سايتها ي داخلي خود اقدام به راه انداز ي پا يانه ها ي الکترون يکي نموده اند، تمامي پا يانه ها ي همه بانکها آمادگي ارائه سرو يس نداشته و هر بانک پا يانه ها ي موردنظر خود را راه انداز ي نموده است.

لذا جدول آمادگ ي بانکها در پا يانه ها ي مختلف به پيوست مي باشد.