شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

خدمات عمومی  >  پرداخت الكترونيكي قبوض


مشخصات پاِيانه هاِي غِيرحضورِي فعال بانک ها

رديف

نام بانک

اينترنت

تلفن بانک

موبايل بانک

خودپرداز

POS

1

بانک تجارت

www.Tejaratbank.ir

81277-88801818

200070

*----

----

2

بانک صادرات

www.saderbank.com

*22266700-021

----

فعال

----

3

* بانک ملت

www.Bankmellat.Ir
(حساب جام)

88813856
(حساب جام)

200033 (حساب جام)
09122138288 مشتريان تاليا

فعال

----

4

بانک ملي

_

22266900-021

----

فعال

----

5

بانک مسکن

_

غيرمتمرکز

----

فعال

----

6

بانک سپه

www.ebnksepah.ir

----

----

*----

----

7

بانک کشاورزي

_

22901500-021

----

فعال

----

8

بانک رفاه کارگران

_

غيرمتمرکز

----

*----

----

9

بانک توسعه
صادرات ايران

www.edbi.ir

*----

WAP:www.edbi.ir/mobile  * و
SMS

----

----

10

بانک صنعت و معدن

_

غيرمتمرکز

----

فعال

----

11

بانک پاسارگاد

_

غيرمتمرکز

----

*----

----

12

بانک پارسيان

www.pec.ir

_

----

فعال

----

13

*بانک اقتصاد نوين

www.enbank.ir*

*88672311-021

----

*فعال

----

14

بانک سامان

Bill.sep.ir و
www.sb24.com

66959045-021

----

*فعال

----