شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


وسايل خانگي و رفاه خانواده

هر روز كه‌ مي‌گذرد وسايل‌ و تجهيزات‌جديدي‌ راه‌ خود را در زندگي‌ انسانها بازمي‌كنند. اكتشافات‌ و اختراعات‌ پي‌ در پي‌ درهمه‌ زمينه‌هاي‌ زندگي‌ سبب‌ شده‌است‌ كه‌ مابتوانيم‌ روز به‌ روز به‌ رفاه‌ بيشتري‌ برسيم‌. امروزه‌ در منازل‌ ما بيشتر از هر زمان‌ ديگراز وسايل‌ الكتريكي‌ استفاده‌ مي‌شود. انواع ‌لامپها، يخچال‌، تلويزيون‌، كولر و دهها وسيله‌ضروري‌ و غير ضروري‌ ديگر.اين‌ پيشرفت‌ درهمان‌ حال‌ كه‌ امكانات‌ و شرايط مناسبتري ‌براي‌ زندگي‌ ما بوجود آورده‌، مسؤوليتهاي‌بزرگتر و وظايف‌ مهمتري‌ نيز بر دوش‌ ما قرارداده‌ است‌. يكي‌ از مهمترين‌ وظايف‌ هر انساني‌ حفظ محيط زيست‌ و بهره‌ برداري‌ درست‌ ازثروتهاي‌ خدادادي‌ است‌. بدون‌ شك‌ بزرگترين‌اين‌ ثروتها منابع‌ سرشار انرژي‌ است‌ كه‌ انسان‌در همه‌ وسايل‌ رفاهي‌ خود ناچار به‌ استفاده‌ ازآنهاست‌. آيا درست‌ است‌ كه‌ فكر كنيم‌ ما فقط مصرف‌كننده‌ انرژي‌ هستيم‌ و تنها با پرداخت‌صورتحسابهاي‌ دريافتي‌ ديگر هيچ‌ مسؤوليتي‌بعهده‌ ما نيست‌؟ مسؤوليت‌ هر يك‌ از ما در قبال‌ منابع‌ وذخاير انرژي‌ اين‌ است‌ كه‌ با برنامه‌ ريزي‌صحيح‌ در هر چه‌ بهتر مصرف‌ كردن‌ انرژي‌بكوشيم‌. راههايي‌ براي‌ كاهش‌ مصرف‌ برق‌ و ياجابجايي‌ زمان‌ استفاده‌ از وسايل‌ خانگي‌ وجوددارد كه‌ هيچگاه‌ آسايش‌ و رفاه‌ ما و يا ثبات‌شيوه‌ زندگيمان‌ را در خطر نمي‌اندازد. بامطالعه‌ دقيق‌ اين‌ كتاب‌ با جامع‌ترين‌ و آخرين‌توصيه‌هاي‌ صرفه‌ جويي‌ برق‌ آشنا مي‌شويد.اين‌ راهنما همچنين‌ شما را با راههاي‌ انتخاب‌مناسبترين‌ وسايل‌ خانگي‌ و نگهداري‌ آنها،كنترل‌ ميزان‌ و بهاي‌ برق‌ مصرفي‌، كمكهاي‌اوليه‌ به‌ شخص‌ برق‌ گرفته‌ و نكات‌ مهم‌ ديگري‌كه‌ هر مشترك‌ برق‌ مي‌بايست‌ به‌ آنها آگاهي‌داشته‌ باشد آشنا مي‌سازد.