شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


تقسيم بندي وسايل خانگي

وسايل‌ خانگي‌ را مي‌توان‌ به‌ چند صورت‌تقسيم‌ بندي‌ كرد اولين‌ تقسيم‌ بندي‌ بر اساس‌ميزان‌ قدرت‌ برقي‌ است‌ كه‌ هر كدام‌ از آنها براي‌كاركردن‌ خود به‌ آن‌ نيازمندند. اگر بر روي‌ برچسب‌ مشخصات‌ فني‌ وسايل‌ برقي‌ خود نگاه‌كنيد ميزان‌ قدرت‌ يا توان‌ مورد نياز آن‌ برحسب‌ واحد اندازه‌گيري‌ وات‌ (W)نوشته‌ شده‌است‌ هر چه‌ وات‌ نوشته‌ شده‌ كمتر باشد آن‌وسيله‌ خانگي‌ برق‌ كمتري‌ مصرف‌ مي‌كند.

بهتر است‌ كمي‌ بيشتر با وات‌ و كيلووات‌ آشنا شويم‌
وات‌ واحد اندازه‌گيري‌ توان‌ الكتريكي‌ است‌ وهر هزاروات‌ يك‌ كيلووات‌ (KW) است‌. وسيله‌اي‌كه‌ توان‌ آن‌ يك‌ كيلووات‌ باشد مثلا سماور برقي‌اگر به‌ مدت‌ يك‌ ساعت‌ كار كند، مي‌گوييم‌ يك‌كيلووات‌ ساعت‌ (KWH) انرژي‌ مصرف‌ كرده‌است‌ بنابراين‌ (KWH)واحد اندازه‌گيري‌ انرژي‌است‌ همانطور كه‌ كيلوگرم‌ واحد وزن‌ است‌. رقمي‌ كه‌ در صورتحساب‌ خود تحت‌ عنوان‌ انرژي‌ مصرفي‌ مي‌بينيد مجموع‌ كيلووات‌ساعتهايي‌ است‌ كه‌ كليه‌ وسايل‌ برقي‌ شما درطول‌ دوره‌ صدور صورتحساب‌ مصرف‌ كرده‌اند. يك‌ تقسيم‌بندي‌ ديگر وسايل‌ خانگي‌ از نظرساعتهايي‌ است‌ كه‌ معمولا از آنهااستفاده‌ مي‌شود.

جدول‌ ± متوسط توان‌ مصرفي‌ وسايل‌ برقي‌خانگي‌ و ساعات‌ استفاده‌ از آنها