شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


ساعتهاي اوج مصرف

ساعتهاي‌ اوليه‌ شب‌ زماني‌ است‌ كه‌ مصرف‌برق‌ به‌ دلايل‌ مختلف‌ به‌ بيشترين‌ ميزان‌ خودمي‌رسد. چراغهاي‌ خيابان‌ها و كوچه‌ها روشن‌مي‌شود، مغازه‌ها و كسبه‌ چراغهاي‌ خود راروشن‌ مي‌كنند. مردم‌ در منازل‌ به‌ روشنايي‌احتياج‌ دارند و... معني‌ اين‌ افزايش‌ ناگهاني‌ اين‌است‌ كه‌ در اين‌ ساعات‌، نسبت‌ به‌ ساير ساعات‌شبانه‌ روز، ظرفيت‌ بسيار بالاتري‌ ازكل‌ شبكه‌توليد، انتقال‌ و توزيع‌ برق‌ بايد وارد عمل‌ شودتابتواند جوابگوي‌ تقاضاي مشتركين‌ باشد.حال‌ اگر ميزان‌ مصرف‌ در ساعات‌ اوليه‌ شب‌همچنان‌ افزايش‌ يابد به‌ نحوي‌ كه‌ ظرفيتهاي‌موجود قادر به‌ تأمين‌ آن‌ نباشد در سطح‌ شبكه‌خاموشي‌ اتفاق‌ مي‌ افتد كه‌ براي‌ همه‌ بسيارنامطلوب‌ مي‌باشد. راه‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ سرمايه‌ گذاري‌ بسيار زياد براي‌ تاسيس‌نيروگاههاي‌ جديد و ساخت‌ تاسيسات‌ موردنياز است‌ كه‌ همه‌ اين‌ سرمايه‌ گذاريها براي‌ اين‌است‌ كه‌ تنها برق‌ مورد نياز براي‌ حدود 4ساعت‌ تامين‌گردد.
اين‌ راه‌ حل‌ كه‌ بسيار هم‌ دراز مدت‌ است‌يك‌ طرف‌ باعث‌ اعمال‌ فشار بر ساير بخشهاي‌نيازمند سرمايه‌گذاري‌ نظير صنعت‌ وكشاورزي‌ مي‌شود و آنها را از سرمايه‌موردنياز خود محروم‌ مي‌كند و از طرف‌ ديگرهزينه‌هاي‌ برق‌ را افزايش‌ داده‌ و باعث‌ افزايش‌سريع‌ تعرفه‌هاي‌ برق‌ مي‌شود كه‌ اين‌ موضوع‌نه‌ به‌ سود مصرف‌كننده‌ است‌ و نه‌ به‌ سودصنعت‌ برق‌ كشور. بنابراين‌ نتيجه‌ مي‌گيريم‌ كه‌حاصل‌ صرفه‌جويي‌ در ساعات‌ اوليه‌ شب‌ تنهاكاهش‌ مصرف‌ يا هزينه‌ برق‌ ما نيست‌ بلكه‌تاثير آن‌ بسيار عميق‌تر است‌. در حقيقت‌ اين‌كار باعث‌ مي‌شود فشار كمتري‌ بر سرمايه‌هاي‌ملي‌ وارد شود و تخصيص‌ آنها به‌ سايرنيازهاي‌ كشور ميسر گردد. شما مشتركين‌ خانگي‌ مي‌توانيد با يك‌برنامه‌ريزي‌ صحيح‌ و استفاده‌ به‌ موقع‌ ازوسايل‌ برقي‌ خود، كمك‌ زيادي‌ به‌ تعادل‌ زندگي‌اجتماعي‌ خود و ساير مشتركين‌ كنيد