شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


تعاريف مربوط به انشعاب برق

انشعاب برق
انشعاب‌ برق‌ عبارتست‌ از فراهم‌ بودن‌امكانات‌، براي‌ استفاده‌ از انرژي‌ الكتريكي‌،توسط خطوط و وسايل‌ اندازه‌گيري‌ لازم‌ كه‌ برطبق‌ مقررات‌ داير شده‌ باشد.

نقطه تحويل
نقطه‌ تحويل‌ عبارتست‌ از نقطه‌اي‌ كه‌تاسيسات‌ شركت‌ به‌ تاسيسات‌ مشترك‌ اتصال‌داده‌ مي‌شود و درآن‌ محل‌ وسايل‌ اندازه‌گيري‌نصب‌ ميگردد

وسايل اندازه گيري
عبارتند از كنتور يا كنتورها، ساعت‌ فرمان‌و ساير ملحقات‌ و كليه‌ وسايل‌ و دستگاههاي‌مربوطه‌ كه‌ به‌ منظور محدود كردن‌ يا سنجش‌مقدار توان‌ و انرژي‌ الكتريكي‌ (اكتيو و راكتيو)طبق‌ قرار داد در نقطه‌ تحويل‌ نصب‌ ميگردند وكلا در اختيار شركت‌ برق‌ بوده‌ و محل‌ نصب‌آنها در تمامي‌ موارد توسط شركت‌ تعيين‌ مي‌گردد

تغيير نام پرونده
‌مالكين‌ ميتوانند با ارايه‌ اسناد رسمي‌ واحكام‌ قانوني‌ و يا اسناد مثبته‌اي‌ كه‌ مورد تائيدشركت‌ باشد، پس‌ از احراز هويت‌، تقاضاي‌تغيير نام‌ پرونده‌ برق‌ را بنمايند. جهت‌ انجام‌تغييرات‌ هيچگونه‌ هزينه‌اي‌ دريافت‌ نمي‌گردد. همچنين‌ پاسخ‌ به‌استعلام‌هاي‌ محضري‌ منوط به‌ تسويه‌ حساب‌كامل‌ مي‌باشد.چنانچه‌ در پرونده‌ برق‌، سندپرداخت‌ وام‌ يا و ديعه‌اي‌ وجود داشته‌ باشد كه‌بطور رسمي‌ به‌ خريدار منتقل‌ نشده‌ باشدكماكان‌ بنام‌ پرداخت‌ كننده‌ اوليه‌ محفوظ بوده‌ ودر صورت‌ مراجعه‌ به‌ وي‌ مسترد مي‌گردد.

مشترك
مشترك‌ عبارتست‌ از شخص‌ حقيقي‌ ياحقوقي‌ كه‌ انشعاب‌ يا انشعابات‌ موردتقاضايش‌طبق‌ مقررات‌ برقرار شده‌ باشد

تامين برق
‌‌ تامين‌ برق‌ عبارتست‌ از دراختيار قرار دادن‌توان‌ انرژي‌ مشخص‌ شده‌ در نقطه‌ تحويل‌ باولتاژ و فركانس‌ موجود در شبكه‌، اعم‌ از اينكه‌مشترك‌ از توان‌ و انرژي‌ استفاده‌ بنمايد ياننمايد.

قطع موقت انشعاب برق
شركت‌ در موارد زير انشعاب‌ برق‌ مشترك ‌را موقتا قطع‌ خواهد كرد:


در صورتيكه‌ تنها مشترك‌ يا مصرف‌كننده‌ برق‌ پس‌ از تسويه‌ حساب‌ تقاضاي‌ قطع‌موقت‌ انشعاب‌ برق‌ را بنمايد (در صورتيكه‌ ازيك‌ انشعاب‌ چند نفر استفاده‌ كنند، مي‌بايد كليه‌استفاده‌ كنندگان‌ درخواست‌ نمايند)
اگر مشترك‌ يا استفاده‌ كننده‌ در انجام‌تعهدات‌ خود در مورد انشعاب‌ برق‌ قصورنمايد. سررسيد مقرر پرداخت‌ نشود.
در صورتيكه‌ نيروي‌ برق‌ به‌ مصرف‌ غيرمجاز برسد و يا در تاسيسات‌ متعلق‌ به‌ شركت‌دستكاري‌ شود يا مقررات‌ فني‌ و استاندارد وهمچنين‌ حريم‌ تاسيسات‌ برق‌ رعايت‌ نشود.
در صورتيكه‌ امكان‌ قرائت‌ كنتور در سه‌دوره‌ متوالي‌ بدليل‌ بسته‌ بودن‌ در، ميسر نگردد.
هرگاه‌ حكم‌ با قرار لازم‌ الاجرا از سوي‌مقامات‌ قضايي‌ در زمينه‌ قطع‌ برق‌ صادر گردد.
در مورد كليه‌ مشتركين‌ پمپهاي‌ آب‌، اگرسازمان‌ آب‌ منطقه‌اي‌ در خواست‌ قطع‌ نمايد.
هرگاه‌ وزارت‌ نيرو قطع‌ برق‌ استفاده ‌كننده‌ از برق‌ را به‌ شركت‌ اعلام‌ نمايد

برچيدن دائم انشعاب
در هر يك‌ از چهار حالت‌ زير انشعاب‌ برق‌مشترك‌ بطور دائم‌ جمع‌آوري‌، پرونده‌ باطل‌ و بامشترك‌ تسويه‌ حساب‌ خواهدشد.

هرگاه‌ مشتركي‌ كه‌ تنها مصرف‌كننده‌برق‌ مي‌باشد درخواست‌ برچيدن‌ دائم‌ انشعاب‌را بنمايد در صورتيكه‌ از يك‌ انشعاب‌ چندمصرف‌ كننده‌ مستقل‌ استفاده‌ كنند
مي‌بايد كليه‌استفاده‌ كنندگان‌ در خواست‌ نمايندهرگاه‌ بدهي‌ مشترك يااستفاده‌ كننده‌پس‌ از گذشت‌ حداقل‌ يكسال‌ از تاريخ‌ قطع‌ موقت‌برق‌ به‌ 50% هزينه‌هاي‌ عمومي‌ برقراري‌انشعاب‌ برسد و عليرغم‌ ارسال‌ صورتحساب‌ واخطار شركت‌ وضعيت‌ خود را مشخص‌ ننمايد
هرگاه‌ خلاف‌ مقررات‌ (در ارتباط با وصل‌خودسرانه‌ انشعاب‌ برق‌ قطع‌ شده‌توسطمشترك‌ يااستفاده‌ كننده‌) براي‌ بار دوم‌ تكرار شود.

متقاضي
متقاضي‌ عبارتست‌ از شخص‌ حقيقي‌ ياحقوقي‌ كه‌ برقراري‌ انشعاب‌ يا انشعابات‌ برق‌ ويا تغيير در قدرت‌ را درخواست‌ نموده‌ ولي‌هنوز درخواست‌ وي‌ انجام‌ نشده‌ باشد

شرايط درخواست برقراري انشعاب برق
هر شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مي‌تواند براي‌هر واحد مسكوني‌، تجاري‌، عمومي‌، صنعتي‌ ياكشاورزي‌ در خواست‌ برقراري‌ يا هر گونه‌ تغيير درمشخصات‌ انشعاب‌ برق‌ را بنمايد. قبول‌ درخواست‌برقراري‌ (يا تغيير در مشخصات‌) انشعاب‌ برق‌منوط به‌ حصول‌ شرايط زير است‌: ‌

شركت‌ امكانات‌ لازم جهت‌ برقراري‌ ويا تغيير انشعاب‌ برق‌ مورد نياز متقاضي‌ راداشته‌ باشد.
متقاضي‌ هيچگونه‌ بدهي‌ بابت‌ بهاي‌ برق‌و يا هزينه‌هاي‌ تامين‌ برق‌ در محل‌ مورد نظر ياهر محل‌ ديگري‌ به‌ شركت‌ يا ساير شركتهاي‌برق‌ تابعه‌ وزارت‌ نيرو نداشته‌ باشد.
موانعي‌ براي‌ انجام‌ كار شركت‌ در محل‌مورد نظر وجود نداشته‌ باشد.
محل‌ مورد نظر بدهي‌ قبلي‌ نداشته‌ باشد

تعهدات ناشي از صدور صورتحساب
مشترك يا استفاده‌ كننده‌ از انشعاب‌ برق‌مكلف‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ صورتحساب‌ و حسب‌مورد بدهيهاي‌ معوقه‌ بهاي‌ برق‌ مصرفي‌مي‌باشد.
اعم‌ از اينكه‌ بدهيهاي‌ مذكور مربوطبه‌ مشترك‌ يا استفاده‌ كننده‌ فعلي‌ يا قبلي‌ باشد.
نرخ‌ برق‌ مشتركيني‌ كه‌ بعد از مهلت‌ مقرردر صورتحساب‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ اقدام‌نمايند و يا مشتركيني‌ كه‌ خواهان‌ پرداخت‌ بهاي‌برق‌ قبل‌ از انتهاي‌ دوره‌ مصرف‌ باشند درضرايب‌ مندرج‌ در تعرفه‌هاي‌ برق‌ ضرب‌ خواهد شد.
اعلام‌ عدم‌ دريافت‌ صورتحساب‌ توسطمشترك‌ از تعهد پرداخت‌ صورتحساب‌نمي‌كاهد ولي‌ هرگاه‌ مشترك‌ با مراجعه‌ به‌شركت‌ درخواست‌ صدورالمثني‌ نمايد شركت‌موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ صدور المثني‌ اقدام‌ نمايد.

خطوط نيرو رساني و تاسيسات برق مشترك
خطوط نيرورساني‌ و تاسيسات‌ برق‌مشترك‌ عبارتست‌ از خطوط انتقال‌، توزيع‌ وتمام‌ سيم‌كشي‌ها، وسايل‌ و دستگاههاي‌ برقي‌كه‌ بعد از نقطه‌ تحويل‌ واقع‌ شده‌اند